Kloakering og lovliggørelse i København kommune inden 2028

Samtlige varige overnatningshaver fik i slutningen af sidste år mulighed for at melde ind til Københavns Kommune, om de ønskede at deltage i første etape af den kommende kloakering, som skal foregå i OPP, et Offentlig Privat Partnerskab. Der var 19 foreninger der gav positivt tilsagn om dette. Ud af disse udvalgte Københavns kommune 13 haveforeninger, nemlig Bryggen, Røde Mellemvej, Engdal, 1907, Vestereng, Sundbyvang, Energien, Kongedybet, Vestgrænsen, Sydgrænsen, Mejlgården, Søndervang og Bellevue.

Ved udvælgelsen er der lagt vægt på flere faktorer: Først og fremmest den politiske godkendte anlægssum i 1. fase af kloakeringen, og dermed det økonomiske volumen for de enkelte haveforeninger. Nogle haveforeninger bør kloakeres samtidig, nemlig dem der ligger ved siden af hinanden, hvilket jo giver mening. Det har også været Kommunens ønske, at medtage foreninger med forskellige risikofaktorer, så som blød bund, forurening, høj grundvandsstand samt HOFORs planlægningshorisont i forbindelse med klargøring af kloakstik.

Rækkefølgen for kloakeringen af de 13 foreninger en endnu ikke på plads. Dette skal blandt andet koordineres med HOFOR. Københavns kommune forventer, at rækkefølgen først er endeligt på plads om et lille års tid. For de resterende 26 foreninger er planen, at Københavns kommune søger Borgerrepræsentationen om finansiering til dette i september 2023. Dette med henblik på, at midlerne afsættes i Kommunens budget 2024.

De omtalte 13 haveforeningers bestyrelser samt Krerds 1's bestyrelse har deltaget i et møde hos Københavns Kommune, KEID den 30. marts 2022, hvor der blev orienteret om status for den kommende kloakering. Slides for mødet er fremsendt til de pågældende haveforeninger og kan også findes her på hjemmesiden.

Med hensyn til betaling af kloakering har Københavns Kommune haft spørgsmålet til behandling / udtalelse i Ankestyrelsen. Svar herfra lyder at kommunen ikke er pligtig til at videregive udgiften til haveforeningerne. Borgerepræsentationen har dog meldt ud, at hele udgiften til kloakering skal videregives til haveforeningerne. Vi har fået oplyst, at der kan påregnes en lejestigning på kr. 7.000 – 9.000 årligt. Lejestigningen vil træde i kraft, når kloakering er færdig i den enkelte forening.

Klik på nedenstående link, hvis du vil vide mere.

Kloakering og lovliggørelses forhandlinger med Københavns Kommunen

Kredsen og kommunen har besluttet at lægge godkendte mødereferater fra vores forhandlinger med Københavns Kommune på kredsens hjemmeside. De kan læses her.

Møder referater imellem kommunen og kredsenKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd