Nyhedsbreve fra kolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd


Høringssvar vedr. Lynetteholmen

Til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen
Journalnr. TS6040102-00024
Miljøvurdering: Etablering af Lynetteholm

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Høringssvar – Kolonihaveforbundet, Kreds 1, Hovedstaden kreds 1

Regeringen og Københavns Kommune indgik den 5. oktober 2018 en principaftale om at anlægge Lynetteholm, en ny stor opfyldning på søterritoriet i Københavns Havn. Lynetteholms perimeter har en længde på omkring 7 km, hvoraf hovedparten består af en dæmning med sten på ydersiden og mod nord anlægges perimeteren som en spunsvæg.

Høringssvar fra Kolonihaveforbundet, kreds Hovedstaden Syd

Kommentar 1 – Anlægsarbejde i forbindelse med opbygning af spunsvæg og tilkørselsveje.
Af erfaring ved vi, at spunsarbejde larmer og vibrerer så meget, at det er væsentligt generende for naboer, herunder kolonihaverne langs Kløvermarksvej og Refshalevej, samt en enkelt haveforening på Østerbro. Det drejer sig om følgende haveforeninger: HF Vennelyst, NF Kløverengen,
HF Sommerly, HF Kløverblomsten, HF Kløvermarken, HF Rosen, HF Strandhøj, HF Strandlyst og HF Borgervænget.
I forbindelse med etablering af indfaldsvejen fra Lyngbyvej, til den nye Nordhavnsvej (flyover), sank og revnede flere af de nærmeste kolonihavehuse. De sank, da de er bygget på porøse grunde (lossepladser).

Ud fra de offentliggjorte støjudbredelseskort for ”anlægsarbejde, med og uden spunsarbejde”, vil der være en overskridelse af støjniveauet på over 40 db - ved arealer udlagt som grønt område til fritidsformål.
Myndighederne vil pålægge bygherren at overholde støjgrænserne. Bygherren vil søge om dispensation, således at støjniveauet kan være på 50 db ved grønne områder.
Bygherren ønsker at kunne arbejde 24/7 (med dispensation fra lovlig støjgrænse angivet i Københavns Kommunes Bygge/anlægsforskrift)

• Vi anbefaler, da kolonihaver i området er kolonihaver med overnatningsret, at de derfor bør være omfattet af den almindelige forskrift for støj ved nærmeste naboer.
• Da der er ønske om døgnarbejde, anmodes anlægsloven om at indeholde krav til bygherrens entreprenører om døgnovervågning af støj.
• For at myndighederne kan kontrollere, og naboerne kan følge støjniveauet, anmodes om at opsætte døgnovervågede støjmålere på udvalgte steder - indenfor de 5 yderste af de 8 støjudbredelseskurver, herunder ved relevante kolonihaver. Derudover ønsker vi at der bliver mulighed for direkte borgerkontakt til Københavns kommunes miljøkontrol som tilsynsmyndighed, så eventuel overskridelse af de lovlige db-målinger kan stoppes hurtigst muligt.
• Det skal bemærkes at støjudbredelsen kan være anderledes end angivet i udbredelseskortene, idet det ikke fremgår om der er korrigeret for forandringer af vindretningen hen over tid.
• Der bør altid arbejdes ud fra princippet om, at bedst mulige miljøvenlige arbejdsmetoder skal anvendes, under alle forhold. I modsat fald skal støjen begrænses til dagtimerne 8-16 på hverdage.
• Vi forventer at støjgrænserne overholdes døgnet rundt, da den overvejende del af kolonihaveforeninger i perioden 1.4-31.10 er kolonisternes primære opholdssted – dag, aften og nat.
• Vi anbefaler at, såfremt kolonihavehuse synker og/eller revner, skal bygherre yde økonomisk kompensation.

Kommentar 2
Der vil dagligt i 30 år blive transporteret jord med 350 lastbiler til og fra modtageanlægget. Bygge- og Boligstyrelsen skriver, at der ikke kommer flere lastbiler i København med etablering af Lynetteholm (set i forhold til jord til Nordhavnen), men destinationen vil blive ændret fra Nordhavn, hvor der i dag deponeres jord, til Lynetteholmen. Lynetteholmen forventes at dække behovet for, at byggepladserne kan komme af med jord i mange år fremover.

• Til trods for at Københavns kommune og Transportministeriet ikke er bekymret for at antallet af lastbiler med jord fra det øvrige København og Frederiksberg vil skabe øgede problemer trafikalt, støjmæssigt og luftkvalitet er vi skeptiske. Vi finder ikke dokumentationen og argumenteringen er grundig nok. Kørsel med jord i forbindelse med etablering af Metrocityringen, har eksempelvis bevirket at en af vore haveforeninger, som ligger tæt på kørselsvejen, har haft daglige kraftige rystelser. Det er overskueligt i nogle sæsoner, men det vil være katastrofalt for de nærliggende kolonihaver at skulle høre støj fra lastbiler 30 år frem.
• Vi vil anbefale at anlægsloven skal fastlægge tvangsruter for lastbiltrafik til og fra Lynetteholmen, således at politiet kan håndhæve pålæg.
• 350 lastbiler vil dagligt køre fra og til Lynetten via Knippels bro, Torvegade, Ved Stadsgraven, Christmas Møllers Plads, Vermlandsgade, Uplandsgade og den nye vej via Prøvestenen. Antal der ikke tidligere er kørt den vej.
• Følgende haveforeninger vil blive berørt af stor trafik og trafikstøj:
HF Vennelyst, NF Kløverengen, NF Sundvænget og HF Amager Strand.


Med venlig hilsen

Jørgen Ullman

KolonihaveforbundetKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden Syd.
Egensevej 25.
2770 Kastrup.
Tlf: 30 31 00 43
30 31 07 94
eller 30 31 55 90

CVR 22126318

.

Det sker i Kreds 1/ Syd