2016

KREDS 1
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 27. APRIL 2016 KL. 18.30
I 3Fs LOKALER PÅ SALTVÆRKSVEJ 68, 2770 KASTRUP
BUS 2A - 5A – 36 SAMT METRO TIL KASTRUP STATION

Valby, den 6. april 2016

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Kredsbestyrelsens beretning v. kredsformand Amy Lauridsen
4. Regnskab for 2015
5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1
6. Dispensation 1992 – Kredsbestyrelsen ønsker at repræsentantskabet tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt byggeri fra før 1992 skal medregnes fuldt ud ved vurdering/bilag vedlægges
7. Budgetforslag for 2016
8. Valg af tillidsmænd ifølge vedtægterne § 5:

Kredskasserer:
Benny Pedersen H/F Sønderbro villig til genvalg for 2 år
Bestyrelsesmedlemmer:
Jan Gamst H/F Vestereng villig til genvalg for 2 år
Flemming Nørgaard N/F Musikbyen villig til genvalg for 2 år
Jan Mosegaard A/H Blommehaven villig til genvalg for 2 år
Bestyrelsessuppleanter:
Iris Joensen N/F Musikbyen villig til genvalg for 1 år
André Just Vedgren N/F Amager Økohaver villig til genvalg for 1 år
Revisor for 2 år:
Linda Henriksen N/F Ellebakken villig til genvalg for 2 år
Revisorsuppleanter:
Anny Kuhre H/F Nordre Vang villig til genvalg for 1 år
Majken Tagge H/F 1907 modtager ikke genvalg for 1 år
9. Eventuelt

Vi håber mange foreninger møder op denne aften for at gøre sin indflydelse gældende på Repræsentantskabsmødet.

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Foreningerne har adgang for 2 repræsentanter, der hver har en stemme.
Foreninger med over 300 medlemmer har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 repræsentant pr. 150 medlemmer

Referat fra Hovedstaden Syd Kreds 1’s
ordinære repræsentantskabsmøde den 27. april 2016
Saltværksvej 68, Kastrup

 

 

Kredsformand Amy Lauridsen bød velkommen til Kreds 1s repræsentantskabsmøde – bød også velkommen til vores forbundsformand Preben Jacobsen. Dejligt at se jer alle.
Udtrykte håbet om et godt møde med gode og saglige drøftelser.
Ad 1) Valg af dirigent
Formand Amy Lauridsen oplyste, at Kredsbestyrelsen forslår Knud Sebens, tidligere formand for kredsen som dirigent.
Knud Sebens blev valgt og takkede for valget som dirigent med håbet om et godt møde.

Dirigenten kunne fastslå, at indkaldelse til repræsentantskabsmøde var udsendt rettidigt i henhold til vedtægter og dermed beslutningsdygtigt.

Dirigenten oplæste herefter

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformand Amy Lauridsen
4. Regnskab for 2015
5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1
6. Dispensation 1992 – Kredsbestyrelsen ønsker at repræsentantskabet tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt byggeri fra før 1992 skal medregnes fuldt ud ved vurdering/bilag vedlægges
7. Budgetforslag for 2016
8. Valg af tillidsmænd ifølge vedtægterne § 5
9. Eventuelt

Der var ingen indvendinger mod dagsorden, som efterfølgende blev godkendt.
Der var 64 stemmeberettigede medlemmer på mødet.

Ad 2) Valg af referent og stemmeudvalg
Hanne Rasmussen Kreds 1 blev valgt som referent. Der blev gjort opmærksomt på, at mødet blev optaget på bånd.
Stemmeudvalg: Unni Langbach, HF Strandhøj – Jørgen Ullman, HF Fremtiden og Denni Krag, HF Stjernelund blev valgt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at under valg af bestyrelsessuppleanter stod Iris Joensen NF Musikbyen på valg for 1 år.
Sidste år blev Iris valgt for en 2-årig periode, men på Kongressen 2015 blev der vedtaget i Kredsvedtægter, at suppleanter skal vælges hvert år.
Kreds 1 er i samråd med Forbundet blevet enige om, at Iris kan blive siddende til næste år og derefter vælges i henhold til vedtægter.

Ad 3) Beretning
”Det har igen været et travlt år for kredsen med mange aktiviteter af forskellig art.

Vi modtager løbende mange byggesager på kontoret, som vi forsøger at ekspedere så hurtigt som muligt. Det vil lette behandlingen betydeligt, hvis alle ansøgninger fremsendes gennem foreningens bestyrelse med påtegning. Her skal nævnes, at for at vi kan behandle ansøgningen, skal kredsen have samtlige mål på byggeriet, på grunden, til skel samt højde. Hvis der er tale om tilbygning, skal vi også bruge årstal for det oprindelige byggeri. En beskrivelse af udvendigt materiale skal også vedlægges. Det letter også sagsgangen, hvis materialet sendes ind via mail.
Ønsker man at søge dispensation, sendes denne ind på samme måde sammen med en begrundelse, hvorefter kredsen så videresender til Københavns Ejendomme.

Vi er i gang med at modernisere kredsens byggeregler, hvor vi har samarbejdet med Københavns Ejendomme for at få et regelsæt, som kan være brugbart frem til næste forhandling om kontrakt med Københavns Kommune.
I fortsættelse af dette kan jeg nævne, at vi ved vort sidste møde drøftede åbne terrassers placering i forhold til skel. Et spørgsmål vi ofte får på kredskontoret. Konklusionen er, at taler vi om en terrasse bygget på strøer, skal skel afstand altid være 2,5 m. Kun fliser af træ eller cement som er placeret direkte på jorden må placeres helt til skel.

I forsættelse af dette vil jeg nævne vores samarbejde med Københavns Ejendomme.
Der har i løbet af året været afholdt flere møder, hvor både Kolonihaveforbundet og Kredsen har deltaget. Det har været gode møder, hvor vi har mødt stor forståelse for de mange problematikker, der er i de forskellige foreninger, i forbindelse med eksisterende byggeri såvel som nyt byggeri. Vi er blevet enige om, at dele behandlingen af sagerne op i perioder.
Vi fik færdigbehandlet første periode, nemlig for de huse som er bygget før 1992 sidst på året, og jeg må sige, at glæde var stor, da vi den 17. december 2015 kunne underskrive aftalen med fortolkningen af dispensationen for 1992-huse.
Denne aftale betyder, at vore ældre huse nu er fredede, og at Københavns Kommune ikke kan kræve disse byggerier lovliggjort ved at henholde sig til brand- eller sundhedsrisiko. I aftalen ligger dog visse begrænsninger, som er beskrevet i det udsendte materiale.

Vi er nu i gang med perioden frem til 2001, som er lidt af en gråzone, idet der intet findes på skrift om behandling af byggesager i denne periode. Vi forventer at afslutte disse forhandlinger sidst i maj måned.
Herefter går vi i gang med perioden frem til 2011, hvor vi fik den nye lejeaftale, hvori byggeri i vore haver er beskrevet.
Udvalget har sammen været ude og besøge flere foreninger med specielle forhold.

Men som sagt et positivt samarbejde, hvor vi sammen forsøger at finde gode løsninger for vore medlemmer og foreningerne.

Den 18. – 19. september afholdt Kolonihaveforbundet kongres i Holstebro. Kredsen deltog med 18 delegerede. Kongressen vedtog en række ændringer. Blandt andet i forbundsvedtægten, kredsvedtægten, foreningsvedtægten for foreninger på lejet jord, lejeaftalen samt vurderingsreglerne. Med hensyn til den nye kredsvedtægt, blev denne obligatorisk for samtlige kredse og gældende fra 1. januar 2016.
Der er udsendt referat til alle de delegerede samt til samtlige formænd i kredsen.

Vi har i forgangne år afholdt den sædvanlige præmiefest som igen blev afviklet i Frederiksberg Hallen. En rigtig god fest med god stemning og fejring af de mange stolte præmietagere. Nævnes skal, at indeværende års Præmiefest afholdes den 29. oktober, hvor vi har valgt at flytte arrangementet til Lanes & Lounges i Kastrup. Her kan vi fortsat tilbyde et arrangement, hvor prisniveauet er rimeligt for foreningerne. Stedet ligger meget centralt i forhold til både bus og tog. Det er simpelthen på grund af pladsmangel, vi har valgt at flytte arrangementet fra Frederiksberg Hallen. Jeg håber selvfølgelig, at mange igen vælger at deltage i arrangementet, det er en god fest for vore præmietagere.

Sidste år besluttede Hovedbestyrelsen, at uddannelse af vurderingsfolk fremover skal foregå lokalt, hvilket vil sige i kredsregi. Dette blandt andet for at tilgodese lokale regler samt bedre at kunne styre det lokale behov for undervisning. I starten af året blev der derfor uddannet en række vurderingsinstruktører i alle landets kredse, som så fremover skal stå for undervisningen af de lokale vurderingsfolk.
Kredsen planlagde 3 kurser her i foråret, hvoraf de 2 er afholdt. Det tredje kursus afholdes den 21. maj og er overtegnet. Vi har i øjeblikket ingen på venteliste, men vi vil oprette en på kredsens hjemmeside, således at vi kan agere efter behov.
Jeg kan nævne, at det første kursus primært henvendte sig til vurderingsfolk i Københavns Kommune, her deltog 23 personer, og andet kursus var for vurderingsfolk i Tårnby og Dragør kommuner, her deltog 13 personer. På kurset i maj er tilmeldt 26 personer.

Det har været nogle gode forløb med interesserede og spørgelystne deltagere. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger om både indhold og form.

I det forløbne år har vi haft møder med flere bestyrelser, for at støtte op om deres arbejde, samt give råd og vejledning. Her skal jeg også pege på de forskellige kursusmuligheder der er i Forbundsregi både for bestyrelsesmedlemmer, kasserer og revisorer.

Jeg har sammen med Johnny fra kredsbestyrelsen været på besøg i flere foreninger, for at se på specielle lokale ting og drøfte de mange problemstillinger med bestyrelsen.
Sidst har vi været på besøg i Husumhaver, en daghaveforening med 118 haver, hvor de enkelte lod er ca. 140 m2. De små ens huse er i 1967 bygget og placeret på grundene af Københavns Kommune. Samtlige huse ligger helt til skel, altså tættere end 2,5 m. Tankevækkende!

Sluttelig vil jeg håbe på fortsat godt samarbejde med jer alle og ønske god sommer med masser af aktivitet i foreningerne.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning.”

Amy Lauridsen
Formand – Kreds 1

Dirigenten takkede Amy for beretningen og spurgte, om der var nogle, der ønskede ordet til denne.

Bjarne Petersen, HF 1907 (BP) nævnte, at han på Kongressen 2015 ønskede en forklaring på Skat og BBR meddelelser samt om en tidligere henvendelse om dette fra Landsskatteretten, som han ikke har fået svar på. BP har stadig ikke hørt nogen udmelding om, at BBR meddelelser skal sendes til Skat.
BP stiller spørgsmål til, om der skal til at være skatteberettigelse på kolonihavehuse? Går Skat ud og vurderer husene?
Hvorledes vil det så forholde sig i forbindelse med evt. anke på deres afgørelse?

Amy Lauridsen, mener ikke, vi har fået henvendelse om denne sag. Den må være gået direkte til Forbundskontoret.

Forbundsformand Preben Jacobsen (PJ), har haft kontakt med Skat, om dette spørgsmål. Hvis der kommer en værdiejendomsskat, bliver det efter Forbundets vurderingsregler.
BBR meddelelser kommer vi umiddelbart ikke uden om. Foreningerne kan ikke undgå at skulle anmelde dertil, hvis kommunen kræver det. Dette gælder i takt med at husene stiger i værdi.

André Just Vedgren, NF Amager Øko vil høre om skelregler og dispensation mod stier, krat mm.

Amy Lauridsen (AL) oplyser, at dette er drøftet i Københavns Ejendomme. Der foreligger nogle dispensationer om skelafstand ud til arealer, hvor der ingen bebyggelse er, så dette kan man ansøge om. Der er for kort tid siden gået en dispensation igennem i HF Sundbyvang, hvor der ligger en kørevej bag foreningens hæk.
Dog vil det være individuelle afgørelser for hver gang, der bliver ansøgt.
Det er vigtigt at argumentere grundigt ved ansøgning om dispensation for at få den igennem.

Jan Gamst, HF Vestereng (JG) kommenterer, at bestyrelsen ikke har gennemlæst formandens beretning før mødet.
JG oplyser, at han og kredsbestyrelsen ikke kender noget til indholdet af forhandlingerne om den nye 1992 dispensation indgået med Københavns Kommune. Vi modtog den samtidig med, den blev sendt ud til haveforeningerne den 28. januar.
JG siger, at han har indtrykket af, at det er Forbundet og Kreds 1, hvor Amy har stået for vores del, som har trukket det ned om ørerne på bestyrelsen og som ikke er blevet diskuteret. JG vil gerne vide, hvem der har fundet på den aftale. JG er af den mening, at AL er gået bag bestyrelsen om indgåelse af aftale med Københavns Ejendomme. Der er 5 i bestyrelsen, der er uenige.
JG fandt det rimeligt, at AL skal gå tilbage til Forbundet for at få ændret aftalen. JG oplyser, at AL har forhørt sig i Forbundet, og aftalen bliver ikke ændret.
JG henviser til div. tidligere gamle byggetilladelser
JG mente, at der var gået bag ryggen på bestyrelsen ved forhandlinger. Derfor ville han fremsætte et mistillidsvotum til kredsformanden.

Jan Mosegaard, Kreds 1 informerer rigtigheden i, at der i kredsbestyrelsen ikke var enighed omkring spørgsmålet, og havde derfor på sidste bestyrelsesmøde foreslået, at Repræsentantskabet skal afgøre spørgsmålet fremadrettet.

AL mener, at det er kedeligt, at personlige forhold tages op i dette forum og er af den holdning, at sådanne forhold bør være taget op forinden på et af de to foregående afholdte kredsmøder, hvor der ikke blev opnået enighed.
AL foreslog derfor, vi adspørger Repræsentantskabet, om vi skal have penge eller ej for de m2, der ligger i skel og som nu er lovligt. Hun mener ikke, det er selve dispensationen, der er uenighed om. Hun oplyser endvidere, at hun har bragt spørgsmålet op tidligere ved et møde i en haveforening i forbindelse med en byggesag, hvor hele kredsbestyrelsen var til stede, uden at nogen fra Kredsbestyrelsen tog problemet op. Der gik en måned, før Jan Gamst tog emnet op. Da emnet er blevet personligt, har vi derfor valgt at bringe spørgsmålet op i dag.

Preben Jacobsen oplyser, at 1992 dispensationen aldrig har været på skrift. Endvidere at det førhen var et spørgsmål om, at kommunen kunne forlange husene revet ned, og derfor kunne medlemmerne ikke få penge for det. PJ mener, at når det nu må ligge der, så skal man også have penge, nu det er lovligt.
Forbundet og kredsen skal gøre det bedste for vore medlemmer.

Jimmy Jørgensen, HF Røde Mellemvej oplyser at, i 1929 skulle der kun være 1 m fra skel og 80 % af deres huse ligger sådan.

Iris Joensen, NF Musikbyen mener, at forhandlingerne om aftalen, er lavet uden om Kredsens bestyrelse og først bringes op, efter at det er vedtaget mellem Københavns Kommune, Preben Jacobsen, Mogens Ginnerup og Amy Lauridsen. Henviser til brev af 6. marts 2016.

Berit Dichmann (BD), HF Rosen mener, det er en god aftale, der er indgået med Københavns Kommune.
Kan ikke se problemet med at vurdere noget, der ligger i skel og nu er lovligt.
BD mener endvidere, at Kreds 1 skal holde sine intriger indbyrdes.
Vedr. Kongressen 2015 mangler BD stadig svar på alle de penge, der skal styrke kredsene fremadrettet, fra Forbundet.
Forbundet har mange resurser. 6 ansatte og mange millioner. BD siger, at bestyrelserne arbejder frivilligt og er uuddannede. Hun tilføjer, at der kommer mange regler, hvilket medfører større risiko for flere fejl. Spørger, om det kun er for højtuddannede at sidde i foreningerne?

BD oplyser, at der modtages en masse papirer, ude i foreningerne som der skal tages stilling til. BD synes, at bestyrelserne er overbebyrdet med arbejdsopgaver, som også skal formidles til medlemmerne. BD udtrykker ønske og behov for hjælp for at kunne følge med. Hun tilføjer, at der nu også om vinteren er en tiltagende arbejdsmængde, som der skal tages stilling til.

Jørgen Ullman, HF Fremtiden siger tak for en god beretning og tak for en god aftale om 1992 dispensationen og tilføjer, at der altid vil være gode og dårlige ting i en forhandling.
JU’s synes, at det skal være tilladt at bygge for tæt på skel, når det støder op til sti eller park. Det betyder, at selv om der er 30 meter til nærmeste hus, må der ikke bygges ved skel. JU mener, at det bør være med. Det bør også være muligt at bygge mere, hvis der er plads på grunden. Det samme med tilbygning og overdækkede terrasser, som bør være med og ikke køre som dispensation.
Mener ikke at der bør stemmes om punkt 6 på dagsordenen. Det skal med i vurdering, når der er givet en dispensation.

Amy Lauridsen oplyser at der er mulighed for at søge om dispensation for huse bygget før 1992, hvis det nye byggeri opfylder kravene med 2,5m fra skel, og der stadig er nogle m2 af bebyggelsesprocenten tilbage.
Vedr. punkt 6 på dagsordenen skal vi stemme således, at kredsen har noget fremadrettet at holde sig til.

Jan Gamst spørger ift. 1992 dispensationen, at som han forstår det, skal man have penge, for alt på dispensations husene, selv det der ligger for tæt på skel? JG finder ikke dette rimeligt, men mener det er ulovligt. Det ligger jo stadig på dispensation.

Bjarne Petersen, HF 1907 siger, de har huse, der er for tæt på skel og som er godkendt fra før 1991 og de har løbende fået lov til at udvide og tilbygge og der ligger godkende tegninger i kredsen.
Nogle huse har efterfølgende lagt 5 m2 på byggeriet fra 1991 med tilladelse. Der opstår måske et problem.

Preben Jacobsen (PJ) oplyser, at 1992 dispensationen er på plads. I 2013 oplyste Kommunen, at det ikke var tilladt at bygge noget til på dispensationshusene. København Kommune ser positivt på det. Der mangler den ”grå” periode fra 1992 til 2001. PJ synes, at vi skal huske på at, i 2015 informerede Københavns Kommune, at alt skulle være lovliggjort.

Iris Joensen, NF Musikbyen siger, at det er væsentligt, hvis man nu skal give penge for byggeri på dispensation fra før 1992. De fleste af deres huse i foreningen er for tæt på skel. Spørger, om der skal belønnes for ulovligheder?

Børge Frederiksen, NF Solskrænten: spørger om, hvorfor det er Kreds 1 der skal være ansvarlige for vurderingskurser, og nu skal stå for dette. BF synes, at der burde findes nogle andre.

Amy Lauridsen oplyser, at Hovedbestyrelsen har besluttet, at de enkelte kredse fremover skal tilbyde vurderingskurser, da dette giver bedre mulighed for at tage højde for lokale forhold. Der bliver også bedre mulighed for at oprette kurser efter behov.

Beretningen blev sat til afstemning og vedtaget.
For 55 – Imod 4 – hverken for eller imod 5

Ad 4) Regnskab
Kasserer Benny Pedersen gennemgik regnskab.

Iris Joensen, NF Musikbyen spørger hvad er fællestillidsmænd, iht. regnskabet, er det alle tillidsfolk i Kreds 1?

Kassereren svarer, at det er os der sidder på kontoret.

Amy Lauridsen: Der bliver betalt knapt kr. 84.000 til os, og vi betaler skat deraf.

Jørgen Ullman, HF Fremtiden spørger, hvorfor telefonpenge stiger til det dobbelte?

Benny Pedersen svarer, at dette også er inkl. internet.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5) Indkomne forslag
Jørgen Ullman, HF Fremtiden trækker forslag nr. 2

Forslag 1.
Vi foreslår, at repræsentantskabsmødet nedsætter et kriminalpræventivt udvalg med repræsentation fra politiets udgående afdeling, Kriminalpræventivt Råd, kredsen og kredsens haveforeninger. Der er en stigning på 37 % af indbrud ude i foreningerne.
Udvalget opgave er at fremkomme med forslag til det kriminalpræventive råd med tiltag/redskaber på forskellige niveauer og områder.
Der kan laves pjecer som udsendes til medlemmerne.
JU vil gerne selv melde sig på banen. Der findes d.d. ingen materialer om kolonihaver, Der er lavet et tiltag ude hos os og politiet er meget begejstret for dette.

Amy Lauridsen, Kreds 1 oplyser, at Hanne har deltaget i møde på Bellahøj Politistation netop om forarbejde af dette. Fortæller, at der blev udleveret noget materiale, som er lagt på hjemmesiden. Støtter klart sådan et udvalg sammen med Kredsen.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.
Jørgen Ullman, HF Fremtiden kan oplyse, at tiltaget starter op om ca. 4 uger og spørger, hvem der kunne tænke sig at deltage? Sender mailadresse ud, hvor det er muligt at tilmelde sig på.

Ad 6) 1992 Dispensation
Dirigenten henviser til skrivelse, der er sendt ud sammen med indkaldelsen. Beretter, at det har været debatteret under formandens beretning, men vil høre, om andre vil have ordet.

Jørgen Ullman, HF Fremtiden oplyser, at det er sendt ud og at der er givet en dispensation, så det er lovligt. Der er lavet en aftale og dette skal ikke ændres.

Iris Joensen, NF Musikbyen siger, at byggeri fra før 1992 som nu har fået en dispensation, burde i papirerne have været omtalt som, er nu - er lovligt.

Amy Lauridsen henviser til, at Dispensation betyder ”fritagelse fra en gældende bestemmelse”.

Jan Gamst siger, der har ligget en dispensation siden 2001 og tilbage til 1992, og mener, at begrundelse på manglende afleverede tegninger er, at der i perioden ikke har været nogen regler om omtalte.

Susanne Thaysen, HF Mejlgården henviser til brev af 28-01-2016, om aftale er ny aftale i samarbejde med Kredsen. Endvidere at dispensationen skal være udsendt. Og at alt fra før 1992 skal regnes med. Mener endvidere at en af konsekvenserne ikke er det samme som brev. Forslag er i modstrid med udsendt brev.

Amy Lauridsen kommenterer, at den sidste skrivelse Susanne Thaysen nævner, blot er en redegørelse om forløbet og ikke andet.

Iris Joensen, NF Musikbyen. Preben Jacobsen oplyser, at nu skal vi medregne alt. Nu får vi så det brev, der siger. Nu er det muligt.
Nu skal vi stemme om vi vil det, eller ej. Brevet fra Preben er jo ikke fra Kommunen og har intet med deres bestemmelse at gøre.

Hanne Rasmussen, Kreds 1. Er ked af det der siges om denne sag. HR oplyser, at det har været diskuteret i Kreds 1. HR siger, at det aldrig har været ønsket at give Amy mistillidsvotum, som JG har nævnt. Det eneste, der er diskuteret i kredsen er, om man skal have penge eller ej for det, der ligger til dispensation. Alt andet tager HR afstand fra.

Jan, HF Sønderbro, Københavns Ejendomme og Forbund mener, at der ikke skal tages stilling til andet end, om byggeriet skal medregnes fuldt ud eller ej.

Bjarne Petersen, HF 1907 spørger om, hvor mange gange dispensationen har været diskuteret på kredsbestyrelsesmøder?

Amy Lauridsen oplyser, at der har været talt om dette emne to gange. Endvidere har udvalgsarbejdet foregået i forhold til det mandat, man nu engang har som formand for en kredsbestyrelse. AL tilføjer, at der skulle have været et møde mere omkring juletid, men pga. dette er en travl tid, har der ikke været plads til dette.
AL synes, at man bør sige tingene til hinanden, hvis man er utilfreds.

Jørgen Ullman, HF Fremtiden oplyser, at aftale med Kommunen og brevsvaret fra Kommunen dækker hans behov og er derfor positivt indstillet.

Preben Jacobsen oplyser, at kommunen har set brevet og har i et brev tilkendegivet, at de er af den holdning, at det er rimeligt, at man får penge for det.

Amy Lauridsen oplyser, at dette brev ligger fremme her og alle kan læse det.

Britt Petersen (BP), AH Selandia mener, at den aftale der foreligger, må være afgørende og lovlig.

Vejledende afstemning om Ad 6 sættes til afstemning: Skal byggeri fra før 1992 skal medregnes fuldt ud ved vurdering.

For 39 – imod 10 – hverken for eller imod 15
Vejledningen blev godkendt.

Ad 7) Budget
Kassereren gennemgik budgettet.

Bjarne Petersen, HF 1907 spørger, om kontingent bliver hævet?

Kassereren oplyser at kontingentet forbliver det samme. At det er tilladt at hæve det, men at der ikke er noget behov.

Budget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8) Valg af tillidsmænd
Iris Joensen (IJ), NF Musikbyen gør opmærksom på, hun er valgt for 2 år. IJ mener ikke Forbundet kan blande sig i det og spørger om Forbundet er repræsenteret ved alle kredsrepræsentantskabsmøder.

Preben Jacobsen oplyser, at han somme tider er med til kredsrepræsentantskabsmøder og oplyser, at vedtægter bliver besluttet på Kongressen og at, det er det, vi skal rette os efter.

Iris Joensen (IJ), NF Musikbyen oplyser, at i andre kredse bl.a. i Århus, har man i 2016 lavet nogle ændringer i vedtægterne, sådan at tillidsrepræsentanter vælges for en 3-årig periode. om. IJ mener ikke, at det er Forbundets opgave at beslutte, hvordan man vælger sine tillidsrepræsentanter.

Preben Jacobsen (PB) synes, at kolonihavefolk er en dejlig forsamling, men mener også, at selv om man laver regler for alt muligt, så kan de finde på at gøre, som det passer dem. Opstår der problemer kan det være svært at hjælpe, hvis man ikke følger det, der er besluttet. PJ pointerer, at man skal følge det, der er besluttet på Kongressen og ikke henholde sig til, hvad der gøres og besluttes i Århuskredsen.

Amy Lauridsen tilføjer, at den vedtægt der bliver fulgt, er den, der er vedtaget på Kongressen 2015, og at IJ i en overgangsperiode fortsat er valgt som suppleant.

Preben Jacobsen oplyser, at der er enighed om, at IJ sidder i 2 års perioden.

Valg af kasserer:
Benny Pedersen blev genvalgt for 2 år

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:
Flemming Nørgaard blev genvalgt for 2 år
Jan Mosegaard blev genvalgt for 2 år

Jan Gamst, HF Vestereng oplyser, at han trækker sig fra posten og ikke ønsker at genopstille.

André Just Vedgren, NF Amager Økohaver og
Iris Joensen, NF Musikbyen blev foreslået i stedet for Jan Gamst

Afstemningen blev fordelt på:
André Just Vedgren, NF Amager Øko 45 stemmer
Iris Joensen, NF Musikbyen 16 stemmer
1 blank stemme

André Just Vedgren blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Valg af kredsbestyrelsessuppleant for 1 år:
Jørgen Ullman, HF Fremtiden og
Berit Dichmann, HF Rosen ønskede at opstille.

Jørgen Ullman, HF Fremtiden 39 stemmer
Beret Dichmann, HF Rosen 20 stemmer
1 blank stemme

Jørgen Ullman blev valgt som bestyrelsessuppleant for 1 år.

Valg af revisor:
Linda Henriksen blev genvalgt for 2 år

Valg af revisorsuppleanter:
Anny Kuhre blev genvalgt for 1 år og
Erik T. Bülow, HF Vennelyst ønskede at opstille og blev ligeledes valgt for 1 år.

Ad 9) Eventuelt
Bjarne Petersen HF 1907 udtrykker, at Kreds og Forbund mener, at vi er blevet ejendomsmæglere. Endvidere at der skal sendes meget papir ud. Han mener, at det grænser til bureaukrati. Der er mange gentagelser og ved købsaftaler er der mange juridiske fælder, man kan falde i. Både for køber og sælger. BP føler sig ikke tryg. BP vurderer at 50.000 i kontanter for at undgå hvidvask burde laves om.

Preben Jacobsen mener, at der er meget jura i det og oplyser, at hvidvask var et krav for nogle af vores udvalg om, det skulle ind. Siger endvidere, at en overdragelse er meget lang. For nyttehaver arbejder vi på, at der kun kommer det frem, der skal bruges i dokumentet.

Arne Christensen (AC), HF Sundbo oplyser om ventelister, at man kun må sige nej 3 gange. HF Sundbo har 300 på venteliste. AC synes ikke, at det er ikke i orden, at man skal ryge nederst, når vi ikke kan lukke for ventelisten.

Flemming Nørgaard, NF Musikbyen vedr. overdragelsesdokument. kunne han oplyse, at Ditte Jensen fra Forbundet har skrevet, man må bruge det man vil og at Forbundet er ved at udarbejde et system der gør det mere enkelt for nyttehaver.

Bjarne Petersen, HF 1907 vedr. ventelister og genopskrivning. Oplyser, at de kan komme på passiv liste, hvis de vil vente. Foreslår, at man kan markere, hvem der vil / skal ned, når de har sagt nej både 1. og 2. gang. Man kan åbne eller lukke listen efter behov. Vores liste er lukket.

Preben Jacobsen oplyser, at man selv skal styre listen ift. den gennemgang/havesalg der er i de forskellige foreninger.

André Just Vedgren, NF Amager Øko oplyser, at deres venteliste har været lukket i 3 år. Ventelisten åbner i år. Efter 3 tilbud ryger de ud af listen, sådan at de ikke fylder listen op.

Iris Joensen, NF Musikbyen oplyser, at de har en venteliste med 125 opskrevne. At de skriver til 30 hver gang, der er en have til salg. De havde ingen begrænsninger. Man kan også stå som passiv på ventelisten.

Amy Lauridsen informerer om, at der ikke er kommet nogen nye byggeregler ud endnu. De er under opsejling og kommer på vores hjemmeside i løbet af en måned.

Amy Lauridsen takkede Jan Gamst for hans indsats i kredsbestyrelsen, og var ikke forberedt på han gik af. Synes, at Jan har lavet et godt stykke arbejde, og nævner, at det kun havde været de sidste par måneder, der har været lidt uenighed.

Formanden takker for godt fremmøde og en aften, der var krydret med lidt af hver. God tålmodighed samt en god debat, der kan bruges fremover.
På Kredsbestyrelsens vegne ønskede hun alle held og lykke i foreningerne og en rigtig god sommer.
Skriv en mail, ring eller kom ind til os i åbningstiden, hvis vi kan hjælpe med noget i foreningerne.

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden og ønskede alle en god sommer.

Valby, den 11. maj 2016

_____________________                                            ____________________                                      _________________________
Referent Hanne Rasmussen                                         Dirigent Knud Sebens                                            Kredsformand Amy Lauridsen