2015

KREDS 1
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 KL. 18.30
I 3Fs LOKALER PÅ SALTVÆRKSVEJ 68, 2770 KASTRUP
BUS 2A - 5A – 36 SAMT METRO TIL KASTRUP STATION

Valby, den 1. april 2015

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmeudvalg
3. Kredsbestyrelsens beretning v. kredsformand Amy Lauridsen
4. Regnskab for 2014
5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1
6. Budgetforslag for 2015
7. Valg af tillidsmænd
8. Valg af delegerede til Kongressen 2015
Valg af kredsformand: Amy Lauridsen H/F Søndervang modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Rasmussen H/F Nordre Vang modtager genvalg
John Lund N/F 200 modtager ikke genvalg

Bestyrelsessuppleanter
Iris Joensen N/F Musikbyen modtager genvalg
Børge Frederiksen N/F Solskrænten modtager genvalg (1 år)

Revisor for 2 år:
Kai Skou H/F Kongedybet modtager genvalg

Revisorsuppleanter:
Majken Tagge H/F 1907 modtager genvalg

Med venlig hilsen
Kredsbestyrelsen

Foreningerne har adgang for 2 repræsentanter, der hver har en stemme.
Foreninger med over 300 medlemmer har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 repræsentant pr. 150 medlemmer

             Referat fra Kreds 1s

ordinære repræsentantskabsmøde den 29. april 2015 kl. 18.30

Saltværksvej 68, Kastrup

Kredsformand Amy Lauridsen bød på Kreds 1s vegne velkommen til dette ordinære repræsentantskabsmøde. Udtrykte håbet om et godt møde med de drøftelser samt valg, der nu skal til.

Der blev også budt velkommen til vores Forbundsformand Preben Jacobsen, som havde sagt ja til at deltage i vores møde.

Punkt 1: Valg af dirigent

Formand Amy Lauridsen foreslog som dirigent tidligere kredsformand Knud Sebens.

Dirigenten takkede for valget og håbede på etgodt møde.

Der kunne samtidig fastslås, at indkaldelse til repræsentantskabsmøde var udsendt rettidigt i henhold til vores vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten oplæste herefter dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmeudvalg
  3. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformand Amy Lauridsen
  4. Regnskab for 2014
  5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1
  6. Budgetforslag for 2015
  7. Valg af tillidsmænd
  8. Valg af delegerede til Kongressen 2015

Der var ingen indvendinger mod dagsorden, som efterfølgende blev godkendt

Der var 49 stemmeberettigede medlemmer på mødet.

Punkt 2: Valg af referent og stemmeudvalg

Hanne Rasmussen Kreds 1 blev valgt som referent. Der blev gjort opmærksomt på at mødet blev optaget på bånd.

Stemmeudvalg:

Unni Langbach HF Strandhøj – Susanne Thaysen HF Mejlgården

og Denni Krag HF Stjernelund blev valgt.

Punkt 3: Beretning

”Det har været et travlt år for bestyrelsen med mange aktiviteter af forskellig art.

I maj måned sidste år fik kredsen en henvendelse fra Københavns Ejendomme, om at Malmø Kommune var interesseret i et møde, hvor vi kunne udveksle erfaringer i forbindelse med nyttehaver nær byen. Vi sagde ja til opgaven og fik arrangeret at mødes i daghaverne Kongelundsvej 200, hvor vi blev vist rundt af formand og kasserer. En spændende og oplysende tur, hvor vi kom ind på mange relevante emner, så som affaldssortering, kloakering, bebyggelsesgrad m.m.

Efterfølgende gik vi til HF Søndervang, hvor kredsen bød på et stykke mad alt imedens drøftelserne fortsatte. Derefter ville vore gæster videre til Islands Brygge for at se på Amager Økohaver samt Prøvestenen. Det endte med at blive en fin dag med gode erfaringsudvekslinger.

Ulovligt byggeri er noget der har fyldt meget. Kredsen har sammen med Forbundet været til flere møder med Københavns Ejendomme for at få kortlagt, hvor stort problemet er i Københavns Kommune samt finde løsninger på, hvordan vi kommer videre. I den forbindelse har alle foreninger i København skulle udfylde et fremsendt skema fra Forbundet med oplysninger om ulovligt byggeri efter 1992. Materialet er bearbejdet af Forbundet, opdelt efter problemer med skelafstand, problemer med bebyggelsesprocent samt haver uden byggetilladelse og afleveret til Københavns Ejendomme. Det største problem er skelafstand. For at kunne komme videre med dette arbejde, bliver vi desværre nød til at have flere oplysninger om de ulovlige byggerier. Blandt andet har vi brug for at kende skelafstanden og byggehøjde for at kunne vurdere, hvilke løsningsmuligheder der er. Der skal sidst på året afholdes endnu et møde med Kommunen, hvor der formentlig vil blive truffet afgørelse om, hvordan de ulovlige byggerier skal takles.

Jeg kan derfor kun opfordre til, at alle er bevidste om, at byggeregler er en vigtig ting at overholde, samt at udbrede dette i jeres foreninger. Det kan nok ikke nævnes for mange gange for kolonisterne, at vi har et regelsæt der skal overholdes. De fleste af jer har informative hjemmesider, hvor det vil være helt naturligt at lejekontrakten med Københavns Kommune kan læses og selvfølgelig også de gældende byggeregler.

Kredsen får rigtig mange byggeansøgninger ind hver uge. Mange af dem er mangelfulde ved, at der mangler alle de mål der skal bruges for at vurdere ansøgningen. Vi skal bruge samtlige mål i forbindelse med byggeriet også højde, skelafstand samt grundens størrelse. En beskrivelse af udvendigt materiale er også nødvendig.

Når et byggeri er færdigt, er det en god ide, at benytte en ibrugtagningstilladelse, hvor den byggeansvarlige i bestyrelsen tjekker og godkender byggeriet. På denne måde kan man komme de kreative til livs, samtidig med at foreningen har dokumentation for, hvad der er givet tilladelse til. En blanket til dette formål kan hentes på Kredsens hjemmeside.

I forbindelse med salg skal vi sikre, at den nye lejer får oplyst, at hvis huset ligger på dispensation – altså bygget før 1992 – skal det lovliggøres, hvis man ønsker at ændre på byggeriet.  

Vigtigt er også, at i forbindelse med vurdering skal man huske, at lave fradrag på det byggeri, der ligger mindre end 2,5 m fra skel. Kommunen kan nemlig til enhver tid kræve byggeriet lovliggjort ved at henholde sig til brand og sundhedsrisiko.

Jeg kan nævne, at Kredsen sammen med Forbundet i går var på havevandring i HF Vennelyst, idet Københavns Ejendomme havde givet påbud om, at få lovliggjort forskellige byggerier her. Vennelyst er vores ældste haveforening med meget små grunde på ca. 60 til 130 m2, hvilket selvsagt ikke giver mulighed for at overholde skelafstand samt byggeprocent, hvis der skal være et brugbart hus på grunden. Dette er selvfølgelig en sag der arbejdes videre med – Vennelyst er et stykke kulturhistorie, som helt klart bør bibeholdes.

Vi har også fået en henvendelse fra Københavns Ejendomme i forbindelse med ulovlig beboelse i vinterhalvåret. Her valgte vi at indkalde den pågældende forenings bestyrelse til drøftelser om problemet, hvilket var rigtigt positivt.

Uden at overdrive kan jeg nok sige, at Københavns Ejendommen er oppe på mærkerne!

Vi har også haft møde med en anden forenings bestyrelse for at støtte op om deres arbejde, give råd og vejledning samt pege på forskellige kursusmuligheder.

Jeg kan oplyse, at HF Energien har fået lidt ekstra jord til haver – ca. 2.200 m2, hvilket er dejligt.

Og så kan vi glæde os over, at HF Engdal har fået den nye lejeaftale med Københavns Kommune. Den er underskrevet her i foråret.

NF Lille Nok er ved en fejl blevet opkrævet for vandafledningsafgift, hvilket har foranlediget, at Forbundets jurist er gået ind i sagen.

HF Fremtiden har fået sætningsskader i nogle huse i forbindelse med anlæg ved Nordhavnsvej, hvilket Forbundets jurist også har taget sig af. Der er netop kommet afgørelse til de pågældende haver, hvor de ikke får medhold i klagerne.

Løbende har vi haft rigtig mange skelsager fra flere foreninger. Det er sager, hvor man ikke er enige om, hvor skel ligger samt sager, hvor man ikke har overholdt de givne retningslinjer.

Som I alle ved, har forbundet implementeret et nyt vurderingsredskab pr. 1. januar i år. I den forbindelse afholdt kredsen en info aften i februar måned, hvor rigtig mange valgte at deltage. Efterfølgende har vi på kredskontoret afholdt lignende info møder for flere foreninger.

Der er forsat nogle foreninger, vi ikke har været i dialog med i forbindelse med det nye vurderingssystem. Disse foreninger vil vi i nærmeste tid kontakte, således at de også får mulighed for support.

Det er vigtigt for mig at nævne, at der ved overdragelse af haver fremadrettet, kun må benyttes det nye program, og har man problemer med dette, må i henvende jer til os, således at vi kan hjælpe jer i gang. Kredsen har tre superbrugere, der står parat.

Nævnes skal også, at kredsens Ankeudvalg har haft travlt, og er blevet kaldt ud mange gange for at vurdere.

Ifølge Kredsens vedtægter § 12, stk. 2 skal alle foreninger i Kredsen sende indkaldelse til generalforsamling samt regnskab til Kredsen. Dette skal ske 14 dage før afholdelse, dette er så lige en reminder, idet ikke særlig mange foreninger har fået gjort dette.

Vi arbejder løbende med Kredsens hjemmeside, således at den er aktuel samt et brugbart redskab for foreningerne.

Sidste år startede vi med at udsende info til foreningerne via mail. Vi arbejder fortsat på at få mail adresser fra alle foreninger, idet denne måde både administrativ er lettere og ikke mindst besparende. Indbydelse til dette møde er udsendt med post, men det bliver sidste gang vi gør det på denne måde.

Jeg skal også nævne Kredsens Præmiefest i oktober måned, hvor vi havde valgt at flytte arrangementet til Frederiksberg Hallen. Her havde vi mulighed for at tilbyde et arrangement, hvor prisniveauet var mere rimeligt for foreningerne. Vi havde en fin fest og har truffet aftale med Frederiksberg Hallen for den kommende fest, som er planlagt til den 31. oktober 2015. Jeg håber, at mange vil vælge at deltage i arrangementet, det er en god fest for vore præmietagere.

Ved præmiefesten sagde vi farvel til vores havekonsulent Lise-Lotte, som efter mange år valgte at stoppe ved årets udgang.

Kredsen har nu fået en ny havekonsulent, nemlig John Norrie. John vil fremadrettet stå for udvælgelse af præmiehaver samt tilbyde havevandringer m.m. Der vil også være mulighed for at få rådgivning/vurdering i forbindelse med misligholdte haver eller andre have/plante relaterede problemer.

På Kredsens hjemmeside findes yderligere oplysninger.

Den 18. 19. 20. september afholder Kolonihaveforbundet Kongres, hvilket foregår i Holstebro og hertil skal vi i aften have valgt 11 delegerede. Vi har i alt 18 pladser, hvor 7 pladser går til kredsbestyrelsen, heraf sidder 4 i Hovedbestyrelsen. Jeg skal oplyse, at hvis man ønsker at stille op som delegeret til Kongressen, forventer vi at man sætter sig ind det materiale som fremsendes med forslag samt deltager i et formøde i Kredsen inden Kongressen. Der er mulighed for at tage sin ”bedre halvdel” med til Kongressen.

Jeg skal også nævne, at Kredsen har modtaget et forslag til Kongressen fra NF Solskrænten, som lyder:

”At Forbundet nedlægger lokale vurderingsudvalg, og i stedet uddanner vurderingsfolk i alle kredse i Danmark som de enkelte haveforeninger kan gøre brug af.

Begrundelse: Vurderingen er ikke ens, flere vurderingsudvalg vurderer ikke ens.”

Den 1. januar 2015 trådte den nye kredsstruktur i kraft, som var blevet vedtaget på sidste Kongres. Dette betyder, at Kredsen fik et medlem mere i Hovedbestyrelsen og nu er repræsenteret der af Benny Petersen, Hanne Rasmussen, Jan Gamst og Amy Lauridsen.

Jeg har fortsat også en plads i Forretningsudvalget samt i Købs- og Salgsudvalget.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning.”

Amy Lauridsen

Formand – Kreds 1

Dirigenten spurgte om der var nogle der ønskede ordet til beretningen.

Bjarne Petersen, HF 1907 har problemer med byggeregler. Har en forening som nabo, hvor vi mener der er bl.a. skelproblemer. Vi har sendt billeder ind til kredsen, hvorfra det er videresendt til Forbundet.

Underligt nok tillod Københavns Kommune byggeri i skel mellem begge foreninger. Den ene forening har fået helårsstatus. Der er opført en betonmur direkte i skel for 4 år siden. Det er bygget, efter man har fået helårsstatus. Dette har vi protesteret mod, og ved hjælp af advokat Kramme har vi været i Københavns Kommune og Statsamtet

Københavns Kommune har afvist klagen, da man har opfyldt krav om brandsikring.

Højde på byggeri oversteg omkring 4,5 meter og med vinduer direkte ned i tilstødende haver.

Vi har tabt det hele. Københavns Kommune siger, at alt nu er lovliggjort i naboforeningen.

Vi havde håbet på, at den tidligere formand i Kredsen havde støttet op om dette.

Så har vi fået lavet indberetningslister som ønsket, om byggeri i haverne om det er lovligt eller ej.

Ud over dette har vi også fået BBR-meddelelser. Dette agter vi ikke at svare på.

De har fået de oplysninger de ønsker, og det må blive ved det.

Skattevæsenet har lavet en offentlig vurdering af en af vores haver. Pris blev sat til kr. 150.000. Denne fik jeg desværre så sent, at jeg ikke kunne nå at spørge hverken Forbund eller Kreds, men var nød til at handle inden fristens udløb. Dette er en sag tilbage til 2010.

Dette ankede vi til vurderingsankenævnet, hvor det så blev sat ned til kr. 99.000, så kunne det undgå ejendomsvurderingen. Dette har vi også anket til Landsskatteretten.

Mener ikke vores haver skal udsættes for offentlig vurdering, og afventer nu svar fra Landsskatteretten.

Det skuffer mig, at når man har henvendt sig både til Kreds og Forbundet, så skal man selv betale for advokatbistand.

Niels-Erik Stahl HF Strandlyst mener ikke det nye vurderingssystem fungerer godt nok endnu.

Forbundsformand Preben Jacobsen ville høre hvad problemet var, og fik oplyst der på skemaet står der afventes godkendelse. Problemet bringes videre.

Amy Lauridsen kommenterede Bjarne Petersen fra HF 1907 om, det var en gammel sag før hendes tid. Har hørt om sagen da hun sad som formand i HF Søndervang.

Kan generelt sige, at hver gang der kommer henvendelser fra jer, forsøger vi så hurtigt som muligt, at agere på sagerne.

Oplyste endvidere at så sent som i går var vi i HF Vennelyst til havevandring, som jeg nævnte i beretningen, og vi havde møde med bestyrelsen efterfølgende.

Vi kæmper med næb og klør for at få tingene i orden.

Formanden nævnte, at hun lige har været til HB møde, hvor vurderingssystemet også blev drøftet, vi fik oplyst, at alt kørte på skinner, og alt var i orden. De problemer der har været, vil snarest blive løst.

Unni Langbach, HF Strandhøj har problemer med medlemslisten, og mener det tager for lang tid at rette ind. For eksempel, hvis der skal rettes ved ombytning af navne under en have, så skal det hele slettes og skrives ind igen.

Har hørt der skal laves ny lejeaftale med kommunen. Hvornår kommer den?

Hvorledes med kloakering. Sidste år blev det nævnt det ville blive 2024 – 2028.

Hvordan ser det ud i dag - er Københavns Kommune længere fremme nu?

Mine medlemmer vil gerne vide noget. Især de ældre er noget nervøse for den store udgift.

Amy Lauridsen spørger om det har noget med formandsportalen at gøre, og Unni svarer det er hele medlemslisten der er problemer med i formandsregi.

Dette har Kredsen ingen indflydelse på, men kan se Preben Jacobsen noterer dette ned til undersøgelse.

Er lidt usikker på hvad Unni Langbach mener med nye lejeaftaler, idet dette ikke er tilfældet. Nævner at der i forbindelse med fastfrysning af lejen til Københavns Kommune, kommer et tillæg til nuværende lejeaftale med kommunen.

Nævnte at kloakering formentlig bliver omkring 2024. Der er i øjeblikket forhandlinger med HOFOR angående priser m.m.

Forbundsformand Preben Jacobsen kunne oplyse, at der foreligger nye tillæg til lejeaftalen, hvor der køres priser fra 2013 og med indeksregulering.

Oplyser endvidere at BBR registrering kan vi nok ikke undgå. Der er forsøgt, men lovgivningen er rimelig klar om dette. Faktisk har mange haveforeninger allerede nu BBR registrering.

Nævner også at hus i skel max må være 2 m. høj ifølge byggereglement, og det må kun være sekundære rum og ikke primære. Mener kommunen har et problem med den højde som Bjarne Petersen, HF 1907 omtaler.

Om kloakering har vi hørt, at Københavns Kommune regner med at gå i gang 2024, men foreløbig har der ikke været fremvist nogen vandplaner endnu, hvor man kan se, at de går i gang. Dette skal først på plads, da kommunen skal finansiere med 30 årige lån, og dette har vi heller ikke set endnu, men der er samarbejde med Københavns Kommune og Hofor, som ser meget fornuftigt på det.

Foreningen skal selv betale det interne. HOFOR har oplyst, at i stedet for at få en tilslutningsafgift pr havelod, skal de kun have den afgift, på den brønd der bliver leveret. Vi skal selv betale resten med den finansiering, som bliver aftalt med Københavns Kommune.

Det er overnatningshaverne, der skal kloakeres. Muligvis kloakeres der i daghaverne til det man kalder til foreningshuse.

Fortsætter med at oplyse, at Forbundskontoret kun har fået gode tilbagemeldinger i forbindelse med medlemslister. Der er nyt på vej om medlemsnumre, da disse nu bruges til foreningsarbejde. Dette er faktisk lavet, men det skal lige gennemgås før det kommer ud.

Bjarne Petersen, HF 1907 vil gerne rose den nye medlemsportal. Den er god at arbejde med. Man kan føre den direkte over og blandt andet lave labels.

Vedrørende vurdering skal man huske at indberette vurderingsmedlemmer, så kan man få en godkendelse.

Om Told og Skat er det ærgerligt, vi også nu skal have dem hen over ved BBR meddelelser.

Angående kloakering kan foreninger godt gå i gang med at kloakere, hvis man ønsker dette.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste at, hvis man selv går i gang med kloakering, kommer man selv til at betale. Det er kun hvis man bliver pålagt at kloakere, at kommunen går ind i en finansiering.

Børge Frederiksen, NF Solskrænten har sendt forslag til behandling på kongressen, om vurdering af haver ikke skal ligge i foreningerne, men ansvaret skal ligge hos vores superbrugere i kredsene der skal vurdere i stedet. Mener vurderingerne bliver mere ensartet, og vi slipper så for at anke mm.

Mener også vurderingspapiret burde være nemmere, og at der burde være vurdering hver for sig på daghaver og overnatningshaver.

Undrer sig over, at når man har 4 medlemmer i Hovedbestyrelsen, at ikke næstformanden er med der.

Til dette sidste spørgsmål kunne formand Amy Lauridsen oplyse, at kredsbestyrelsen selv satte sin forretningsorden, samt at det var en enig kredsbestyrelse, der havde besluttet, hvem der skulle være repræsenteret i Hovedbestyrelsen. Det har i den forbindelse også været vigtigt, at få fordelt de mange arbejdsopgaver rimeligt i bestyrelsen.

Oplyste endvidere, at da hun selv tiltrådte som næstformand, sad hun heller ikke i Hovedbestyrelsen.

Fortsatte med at oplyse at kredsbestyrelsen ikke går ind for forslaget fra NF Solskrænten, idet kredsen ikke kan magte en så stor opgave. Oplyste at kredsen rummer 73 foreninger.

Nævnte at det er kredsens opfattelse, at mange foreninger selv vurderer ganske godt. Understregede at det er vigtigt, at alle vurderingsfolk kommer på Forbundets kurser samt til enhver tid holder sig opdateret om ændringer.

Forslaget fra NF Solskrænten vil selvfølgelig blive fremsendt til Kongressen, men Kredsen går ikke ind for forslaget.

Susan, NF Sundvænget vil vide hvorfor Kredsen var på besøg i HF Vennelyst, og hvad kom der ud af det. Vi har også problemer med der skal være 2,5 m til skel. Kommer i ud og ser på sådanne ting?

Arne Christensen, HF Sundbo spurgte om, hvad Kredsen skulle bruge foreningernes regnskab til? Undrede sig også over ventelistereglerne som er udstukket af Københavns Kommune. Kan ikke forstå, hvad det kommer Kommunen ved, at fordi man siger nej til det første hus 3 gange, så skal rykke helt ned i bunden. Det er ikke rimeligt. Vi har en venteliste på 190. I 2012 havde vi 75 på listen, det må vi så ikke. Den skal være åben for alle siger Kommunen. Det kan ikke være rigtigt man skal være tvunget til at tage en have for at undgå at ryge bagerst i køen.

Nævnte også at han har problemer med at få adresseliste fra Forbundskontoret ordentlig ud.

Formand Amy Lauridsen kunne oplyse at besøget i Vennelyst blev planlagt i forbindelse med en henvendelse fra Københavns Kommune med pålæg om at lovliggøre nogle haver derude. For at vurdere sagen på en ordentlig måde valgte vi, at tage ud for at se, hvad det drejede sig om, før vi egentlig kunne tage affære.

Nævnte at vi er oppe imod nogle embedsmænd, som ser meget firkantet på tingene, men vi kæmper, og vil gerne have dem til at forstå, at der er stor forskel på vore foreninger og disses muligheder. Ingen er glemt, men vi må tage en ting af gangen.

Formanden oplyste, at med hensyn til foreningernes regnskab, så står det nævnt i kredsens vedtægter, at vi skal have dem. Det kunne jo også være at vi med friske øjne faldt over nogle problemer i regnskabet, hvor man måske kunne undgå nogle dårlige sager som tidligere.

Nævnte også at det er Københavns Kommune der har udformet regler for venteliste i forbindelse med den nye lejekontrakt.

Bestyrelsesmedlem Jan Gamst, Kreds 1 oplyste i forbindelse med det nye vurderingssystem er det bedst at benytte Google Chrome. Den virker perfekt.

Kunne også oplyse, at Formandsportalen fungerer fint. Det er nemt at ændre og rette. Support kan gives på Kredskontoret.

Jørgen Ullman, HF Fremtiden udtrykte, at de nye affaldsgebyrer er problematiske, hvor de nu er steget.

Nævnte også at skybrudsplanen skal vedtages før vandmiljøplanen og kloakeringsplanen bliver vedtaget, dette giver mulighed for, at vi kan nå at spare lidt op.

Formandsportalen virker udmærket, kan dog drille ved havens størrelse. Når der er to navne på hver havelod på listen, har man så to stemmer ved valg til Kongressen?

Mente ikke at venteliste skal være åben hele tiden, man kan ikke have åbent hver uge. Det må tilpasses.

HF Fremtiden har haver der er bittesmå. Ville det ikke være rimeligt de betalte minde i leje end de store?

Berit Dichmann, HF Rosen nævnte, at sidste år var der en stor sag om NF Prøvestenen, hvilket undrede hende, at der ikke blev talt mere om.

Nævnte også at foreningen havde problemer med vurdering. Mente der måtte være mere åbenhed om dette. Hvis ikke Kredsen kan svare, må sager eventuelt sendes til Forbundet. Regler ændrer sig hele tiden. Det kan være svært at finde ud af, hvis medlemmer går på forbundets hjemmeside, hvor der så står noget der dækker hele landet, men det er Kreds 1 man skal kigge under. Jeg efterlyser hjælp, når vi har brug for hjælp.

Nævnte at det med at sende regnskaber ind er en god ide, så havde det med Prøvestenen måske også være opdaget.

Arne Christensen, HF Sundbo. Ville gerne vide om andre foreninger sletter deres medlemmer af ventelisten, hvis de har sagt nej 3 gange. Man må være 16 år for at blive optaget på venteliste selv om man ikke er myndig. Kan man eje en have, når man er 16 år. Ventelistereglerne fra Kommunen siger den skal være vejledende, hvilket vil vi så rette os efter.

Henning Tillemand, HF Mejlgården ville gerne vide, om der skal betales ekstra for container til storskrald og haveaffald?

Vil gerne have bekræftet, om der skal søges om opførelse af legehus under 4.9m2, når det er for tæt på skel.

Preben Jacobsen bekræfter der skal ikke søges om dette, men at det skal placeres 2,5 m fra skel.

Unni Langbach, HF Strandlyst spurgte om, hvad opmåling af haver og udfyldelse af skemaer skulle bruges til?

Børge Frederiksen, NF Solskrænten havde fået oplyst, at ved vurdering af hus var det fint nok bare at en mand havde været på kursus.

Formand Amy Lauridsen kunne oplyse, at Børge har fået skriftligt svar om, man i en kortere periode kunne vurdere, hvis der kun var en der var uddannet med. Dog skal man så hurtigt som muligt se at komme på kursus.

Til Berit kunne formanden oplyse, at der har været så meget røre om NH Prøvestenen, men at det nu er et afsluttet kapitel. Sagen har været behandlet på et ekstraordinær Repræsentantskabsmøde sidste år, hvor Nils blev ekskluderet og jeg blev valgt.

Nævnte også at der er mulighed for at komme til Kredsen med spørgsmål om vurdering, mener vi ved en del om det. Kommer man ind til os giver vi råd og vejledning. Vi har endvidere 3 superbrugere, som vi også jævnligt indkalder. Vi har haft flere medlemmer inde, og jeg er sikker på, vi har ydet en god vejledning.

Forbundsformand Preben Jacobsen kunne oplyse, at han tit hører, at der er kommet nye vurderingsregler, hvilket ikke passer. Det er et nyt redskab, vi har fået. De nye superbrugere har lært og fået undervisning i at arbejde med værktøjet.

Kunne også oplyse at ved vurdering af nyttehaver, kommer der kun det frem på skemaet, som man skal benytte.

Nævnte at brug af ventelister er ikke vejledende. Man skal benytte ventelister.

Oplyste at opmåling og skemaer er sendt til Københavns Kommune. Ved gennemgangen er det konstateret, at i overnatningshaver er der ca. 10 % der har skelproblemer og ca. 3 % der har problemer med overbebyggelse. I første omgang kigger vi på skelproblemer, og så må vi se, hvordan det bliver løst med kommunen.

Vi kommer ud igen med et skema om skelafstand, da vi skal vide blandt andet, hvor højt byggeriet er, så vi kan få løst det med kommunen. Muligvis man få en aftale om noget af det der ligger for tæt på skel, hvis det ikke er primært byggeri og ikke over 2 meter højt. Det kunne være godt, hvis vi kunne komme igennem dette med kommunen og så slippe for at rive en masse ned.

Beretningen blev sat til afstemning og vedtaget.

Punkt 4: Regnskab

Kasserer Benny Pedersen gennemgik regnskab. Regnskab har været udsendt sammen med indkaldelse. Kunne oplyse, at der har været en besparelse på 80.000 i repræsentationsudgifter. Repræsentantskabsmøder er også blevet billigere ved vi er rykket herud i 3F lokaler selv om der er holdt 2 møder. Nævnte også at Præmiefesten er billigere end tidligere ved at vi er rykket andet sted hen.

Kredsen har en ankevurderings forsikring, som kassereren gør opmærksom på ikke gælder ude i jeres foreninger. I skal selv tegne en forsikring, der også dækker, hvis der skal vurderes udefra.

Nævnte, at vi skal have fordelt vores penge bedre i et par banker end som nu med kun en bank

Erik Bülow, HF Vennelyst oplyste, at han kun havde nogle få kommentarer til regnskabet. Nævnte at han selv var kasserer i HF Vennelyst samt at han havde sit eget revisionskontor.

Udtrykte at grundlæggende var regnskabet i orden vil også stemme for regnskabet, da han kan gennemskue det. Er dog ikke er enig i selve opstillingen af regnskabets årsopstilling. Det kan gøres pænere. Blot for at nævne forsiden bør præsentere sig enkelt og flot. Bestyrelsens påtegning skal fremgå som dokumenterer at den kender regnskabet.

Der skal være en revisionspåtegning der fortæller om regnskabet og påtegning. En konklusion skal også fremgå af regnskabet. Revisionsopgørelse 1 side alene.

Nævner at han ville have brugt 10 til 11 sider på regnskabet, hvor resultatopgørelse på en side mindst, der fortæller om regnskabsåret 2014. Der skal også være en statusopgørelse mm.

Driftsregnskab, årets resultat – balance - status skal have egne sider. Egenkapital mangler. Lægges til passiver.

Mener Kreds 1 skal lave en anden regnskabsopstilling, men opfordrer til at man stemmer for regnskabet, da regnskabet stemmer udmærket. Har også tillid til at pengene er fuldt sikret ud fra regnskabet.

Peter Beck, HF Søndervang vil gerne gøre opmærksom på, at ved indestående i bank, skal oplyses hvilken bank det drejer sig om. Ønskede at vide, hvad er reservefond og dispositionskonto?

Jan Falkensteen, HF Sønderbro understregede at der klart kan stemmes ja til regnskabet. Kan til en vis grad forstå det Erik siger, og nævner at han er statsautoriseret revisor. Nævner der skulle have været en ledelses og en bestyrelsespåtegning. Note er selvforklarende. Udtrykker at der er alt det der skal være i regnskabet. Kassereren har overholdt det han skal. Vi skal huske, at der jo ikke er tale om firma regnskab. Nævner at der her er tale om en bestyrelse, der passer på kroner og øre. Bogføringsloven er overholdt. Regnskab stemmer på pengene.

Iris Joensen, NF Musikbyen, ville også sige det har de andre har sagt om regnskabet, og om at man godt kan stemme på regnskab og budget hver for sig, selv om det står sammen. Vi har valgt revisorer. Derfor er regnskabet lovligt. Jeg kan godt forstå regnskabet, og mener vi skal stemme for det.

Bjarne Petersen, HF 1907 mener vi skal overveje en ekstern revisor. Nævnte at deres forening bruger ca. kr. 11.000 om året på det.

Erik Bülow, HF Vennelyst oplyste, at han bad om en anden opstilling, og mener at en ekstern revisor er ligegyldig.

Arne Christensen, HF Sundbo oplyste, at man skal have ekstern revisor af hensyn til underslæbsforsikring.

Jan Falkensteen, HF Sønderbro. Det er ikke nødvendigt med eksterne revisorer. Jeg vil gerne hjælpe Kassereren med en anden opstilling, hvilket jeg ikke skal have noget for. Dette er en lille forening, vi er ikke Novo Nordisk regnskab.

Kasserer Benny Pedersen, Kreds 1 kunne oplyse, at Reservefonden blev oprettet i 1981, hvis vi kommer ud for at skulle bruge flere penge end budgetteret. Dispositionsfonden kan kredsen søge kredsrepræsentantskabet om at benytte. Kongresregnskabet går til kongressen. Det er gamle regler som har stået i kredsens tidligere vedtægter.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

.

Punkt 6. Budget

Kasserer Benny Pedersen gennemgik budget for 2015, som er rettet ind for året før. Kontingent er nedsat til kr. 492.000. Dette indebærer, at kontingentet bliver sat til kr. 70 i stedet for kr. 74. Differencen bliver rettet op næste kvartal.

Budget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 7. Valg af tillidsmænd

Valg af formand:

Amy Lauridsen, HF Søndervang blev genvalgt for 2 år

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:

Hanne Rasmussen, HF Nordre Vang blev genvalgt for 2 år

Dirigenten giver ordet til Amy Lauridsen som kan oplyse, at John Lund ikke stiller op grundet sygdom. John Lund er også holdt op som formand i NF Kongelundsvej 200.

Kredsen har spurgt Johnny Olback fra HF Kløverblomsten om, han havde lyst til at stille op, hvilket han meget gerne ville. Johnny har været formand i 3 år, og har haft sin kolonihave i ca. 20 år.

Oplyste endvidere, at der her i aften er yderligere 2, der har henvendt sig med lyst til at stille op. Udtrykker at det er dejligt, at der vises interesse for Kredsens arbejde. Oplyste at det drejer sig om

Kurt Nielsen, HF Amager Strand som har været formand i 18 år, og André Just Vedgren NF Amager Fælled Økohaver. Nævner at det er positivt, der er nogen der selv melder sig, det er ikke så tit det sker.

Børge Frederiksen, HF Solskrænten foreslår Iris Joensen, N/F Musikbyen opstiller til bestyrelsen

.

Dirigenten beder om skriftlig afstemning.

Afstemningen blev fordelt på:

Johnny Olback, HF Kløverblomsten       18 stemmer

Iris Joensen,  NF Musikbyen                   14 stemmer

André Vedgren ,NF Amager Øko            12 stemmer

Kurt Nielsen HF, Amager Strand            4 stemmer

Johnny Olback, HF Kløverblomsten blev valgt for 1 år.

Valg af kredsbestyrelsessuppleant for 2 år:

Dirigenten beder om skriftlig afstemning.

Afstemningen blev fordelt på:

Iris Joensen, NF Musikbyen                    18 stemmer

Andre Vedgren, NF Amager Øko            17 stemmer

Henning Tillemand, HF Mejlgården       11 stemmer

1 blank stemme

Iris Joensen NF Musikbyen blev valgt for 2 år

Valg af kredsbestyrelsessuppleant for 1 år:

Dirigenten beder om skiftlig afstemning.

Afstemningen blev fordelt på:

André Vedgren NF Amager Øko             20 stemmer

Børge Frederiksen NF Solskrænten        19 stemmer

Kurt Nielsen HF Amager Strand             2 stemmer

Kristian Eisenhardt HF Nordre Vang      5 stemmer

André Vedgren NF Amager Fælled Økohaver blev valgt for 1 år

Valg af revisor:

Kai Skou HF Kongedybet blev genvalgt for 2 år

Valg af revisorsuppleant:

Majken Tagge HF 1907 blev genvalgt for 2 år

Punkt 8. Valg af 11 delegerede til kongressen 2015

Børge Frederiksen, NF Solskrænten       Iris Joensen, NF Musikbyen                   

Jørgen Ullman, HF Fremtiden                 Henning Hassel, HF Sønderbro

Peter Beck, HF Søndervang                     André Just Vedgren, NF Amager Fælled Økohaver

Kristian Eisenhardt, HF Nordre Vang     Anny Kuhre, HF Nordre Vang

Berit Dichmann, HF Rosen                     Jutta Haahr, HF Søndervang

Henning Tillemand, HF Mejlgården

Valg af 3 suppleanter til kongressen 2015

Bjarne Petersen, HF 1907                       

Jan Falkensteen, HF Sønderbro

Unni Langbach, HF Strandhøj

Formand Amy Lauridsen takkede for fremmøde og tålmodighed samt en god debat, der kan bruges fremover. Oplyste at dem der er valgt til kongressen vil blive kontaktet senere på året til et møde. Materiale vil blive tilsendt.

Med tak for i aften blev der også ønsket held og lykke i foreningerne og rigtig god sommer.

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden og ønskede alle en god sommer.

Valby, den 26. maj 2015

_____________________         ____________________                      _________________________

Referent Hanne Rasmussen          Dirigent Knud Sebens                   Kredsformand Amy Lauridsen