2014

Referat fra Kreds 1s

Ordinære repræsentantskabsmøde den 23. april 2014, kl. 18,30

Saltværksvej 68, Kastrup

 

Kredsformand Amy Lauridsen bød på Kreds 1’s vegne velkommen til ordinær repræsentantskabsmøde, og takkede for det store fremmøde, selvom det kun var et par måneder siden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 5. marts

Der blev også budt velkommen til vores Forbundsformand Preben Jacobsen, som havde sagt ja til at deltage i vores møde.

 

Punkt 1:Valg af dirigent

Kreds 1 foreslog som dirigent Jan Mosegaard - Kreds 1, som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og håbede på et godt møde.

Der kunne samtidig fastslås, at indkaldelse til repræsentantskabsmøde var udsendt rettidigt i henhold til vores vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

Dirigenten oplæste herefter dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmeudvalg

3. Kredsbestyrelsens beretning v. kredsformand Amy Lauridsen

4. Regnskab for 2013

5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1

6. Budgetforslag for 2014

7. Valg af tillidsmænd

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at han ved punkt 7 ville overlade dirigentposten til kredsformanden, da han selv var på valg til bestyrelsen.

 

Der var ingen indvendinger mod dagsorden, som efterfølgende blev godkendt.

Der var 44 stemmeberettigede medlemmer på mødet.

 

Punkt 2: Valg af referent og stemmeudvalg

Hanne Rasmussen Kreds 1 blev valgt som referent.

Stemmeudvalg: Unni Langbach H/F Strandhøj - samt Denni Krag H/F Stjernelund blev valgt.

 

Punkt 3: Beretning

Kredsformand Amy Lauridsen, indledte med at oplyse, at tidligere kredsbestyrelsesmedlem Ib Christensen var afgået ved døden for få dage siden.

Der blev holdt en kort stilhed til ære for hans minde.

”Siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde kan der nævnes følgende sager:

A/F Kildegård har tabt en sag i Højesteret om retten til udmeldelse af Kolonihaveforbundet. De skal selv betale sagsomkostningerne.

Forbundet har vundet en vurderingssag ved Højesteret. Sagen omhandler H/F Carl Nielsens Minde i Gladsaxe angående en overpris ved salg. Sælger blev dømt til, at tilbagebetale køberen kr. 286.000 samt at betale sagens omkostninger.

H/F Mejlgården har vundet en sag i Landsretten angående udsættelse af et medlem.

Et medlem i N/F Sundbo har anket en vurdering til kredsens ankeudvalg. Ankeudvalgets resultat var under den oprindelige vurdering, hvilket medlemmet var utilfreds med og derfor ville have, at foreningens vurdering så skulle være den, der skulle benyttes.

Kredsen har meddelt medlemmet, at når man anker en vurdering, er det altid ankeudvalgets afgørelse som er gældende, hvilket også er nedfældet i Hovedbestemmelser for haveafståelser. Et tilsvarende spørgsmål har også været behandlet fra H/F Nordre Vang.

I forbindelse med de mange sager vil jeg nævne, at samarbejdet med advokat Kramme er ophørt. Fremadrettet vil alt juridisk rådgivning foregå fra Forbundskontoret. Dette er også meddelt i brev af 17. marts dette år. Husk, i forbindelse med vurdering, at benytte vurderingsskema fra Forbundets hjemmeside, således at det altid er en opdateret version der benyttes. Jeg kan nævne, at der her i foråret har været forskellige små justeringer. (drivhus, udhuse m.m.)

Ændring af Kolonihaveloven blev vedtaget af Folketinget juni 2013, hvilket har åbnet op for, at kommunerne ikke behøver at benytte sig af markedslejeprincippet. I forlængelse af dette er der i marts måned i år indgået en aftale om ændring af de i 2011 indgåede lejekontrakter.

Dette vil betyde, at den fremtidige leje bliver det aftalte 2013 niveau, svarende til kr. 5,09 pr. netto pr. m2 for overnatningshaver og kr. 3,29 pr. brutto m2 for daghaver. Lejen vil hvert år pr. 1. januar blive reguleret med 2 %, første gang 1. januar 2015.

Det er vigtigt at nævne, at aftalen kun træder i kraft, hvis Borgerrepræsentationen endelig godkender kommunens budget for 2015. Dette sker ultimo 2014.

Den 5. marts i år afholdt vi et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg af ny formand, idet kredsbestyrelsen valgte at give Nils Tornbo et mistillidsvotum i forbindelse med en kedelig sag med uregelmæssigheder i N/F Prøvestenen, hvor han var formand samtidig med at han også tog sig af kasserer jobbet, da den valgte kasserer gennem en længere periode var sygemeldt.

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev jeg valgt som formand for kredsen for perioden frem til repræsentantskabsmødet i 2015. Det er derfor kun små to måneder jeg har været formand. Dette indebærer også, at jeg nu sidder i Hovedbestyrelsen, hvor jeg skal til mit første møde den 25.-26. april.

Jeg håber på et godt samarbejde med alle foreninger, og håber, vi i kredsen får nogle gode kontakter med de mange formænd, og ikke mindst de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi oplever indimellem, at nye medlemmer bliver valgt til denne post uden først at have siddet i bestyrelsen, uden erfaring og indsigt i det vigtige arbejde, det er at være formand eller bestyrelsesmedlem for en haveforening.

Vi vil meget gerne have kontakt til disse nye, således at vi kan give dem råd og vejledning om, hvor og hvordan de bliver klædt på til deres opgave.

Jeg vil også nævne, at det er vigtigt, at give besked til Forbundet om ændringer i adresse, tlf. og mail, således at vi altid er opdateret og kan få fat på jer.

Årets Præmiefest bliver lørdag den 25. oktober og vil blive afholdt i Frederiksberg Hallen, hvor vi netop har indgået aftale om arrangementet.

Arrangementet er tidligere afviklet på Hotel Scandic, og har medført noget kritik fra et par foreninger, hvilket Kredsbestyrelsen har taget til efterretning og derfor arbejdet videre med dette. Bestyrelsen har med denne ændring ønsket at prøve noget nyt og få deltagerprisen ned. Samtidig håber vi, at flere haveforeninger vil deltage i festlighederne, som er og bliver en stor dag for de udvalgte præmietagere.

Enhver forening, stor som lille, der er medlem af Kolonihaveforbundet har krav på konsulent besøg til bedømmelse af haver. Herefter indstilles det antal haver, som den enkelte forening har krav på efter de gældende regler.

Præmier, diplomer samt besøg af konsulenten er gratis for foreningerne, dette er medregnet i kontingentet.

Jeg vil gerne opfordre til, at foreningerne slutter op om havepræmieringerne samt den efterfølgende præmiefest, som er en hyldest til de mange præmiemodtagere i festlig lag med middag, taler, uddeling af præmier samt dans til et populært orkester.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning.”

 

Dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål til beretningen.

Unni Langbach H/F Strandhøj ville gerne høre om kloakering. Det var med i beretningen sidste år, men ikke med denne gang, og ville vide hvor langt Københavns Kommune var kommet med sagen.

Forbundsformand Preben Jacobsen mente ikke Københavns Kommune er kommet særlig langt. Der går rygter om, at man vil starte i 2017 - 2018.

Man vil nok starte ude ved Bellevue og gå ind efter.

Efter rygter siges der, at de forventer at være færdige i 2025.

Unni Langbach H/F Strandhøj var i tvivl, om Kommunen betaler noget ved kloakering op gennem havegangen, så den enkelte haveejer kun skal betale fra vej og ind til hus.

Forbundsformand Preben Jacobsen vidste endnu ikke, hvor meget Kommunen har planer om at stå for, og hvor meget den enkelte haveejer eller Forening selv skal dække. Kommunen vil finansiere med et 30 årigt lån.

Unni Langbach H/F Strandhøj ville høre om medlemslister på nettet. Mener de ikke er særlig brugervenlige.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at der var ved at blive lavet en ny medlemsregistrering, den forventes, at være klar til efteråret.

Den gamle har dog været en god hjælp, men vi ser frem til den nye kommer i brug, men det er stadig foreningerne der skal sørge for at indberette oplysninger.

Henning Tillemand H/F Mejlgården ville høre, om der var ”ugler” ved N/F Prøvestenen, som vi hørte om på sidste møde.

Amy Lauridsen kommenterede, at der helt klart var uregelmæssigheder i regnskabet.

Det mest grelle var nok, der ikke var betalt leje til Københavns Kommune, hvor der skyldtes for flere år.

Derover har man kunnet se uregelmæssigheder, uden der ligger et egentlig bevis på, hvad der er galt med det regnskab.

Der har helt klart enighed om i N/F Prøvestenen, at Nils Tornbo skulle suspenderes fra formandsposten på en generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse.

N/F Prøvesten har lånt penge af Kolonihaveforbundet til dækning af underskud.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at det ikke var slået fast, om der er stjålet af kassen, men man kan konstatere at pr. 1. januar 2014 manglede over kr. 520.000. Det er inkl. en retssag med kr. 65.000.

Det har ikke været muligt for Nils Tornbo at kunne dokumentere med nogle bilag, og det er næsten umuligt for Forbundet at rekonstruere et regnskab for 2013, for alting flyder ganske alvorligt.

N/F Prøvestenen vil politianmelde Nils Tornbo.

Det er faktisk håbløst at finde ud af, om der er stjålet af kassen, som kræver man skal igennem en del regnskab, som koster rigtig mange penge at lave, og det må så vurderes om det er det, der skal gøres.

Men uregelmæssigheder har der været, og et stort regnskabs rod er der.

Børge Frederiksen N/F Solskrænten – man har talt meget om vurdering, om der skulle være et skema for nyttehaver og et for kolonihaver.

Kan det ikke laves, så begge får hver deres eget. Mener det kunne være nemmere at udfylde for foreningerne.

Amy Lauridsen oplyste, at vi alle er medlemmer af det samme forbund, og at alle er vi kolonihaver. Vi bruger samme skema og samme retningslinjer. Der er kurser for dette og Kreds 1 står gerne til rådighed for spørgsmål.

Forbundsformand Preben Jacobsen kunne berolige Børge med, at sammen med vores nye medlemsregistrering kommer der nyt vurderingsværktøj, således at der kun kommer de ting frem i systemet, som man skal bruge i de forskellige foreninger og som passer bedre til den enkelte forening.

Børge Frederiksen N/F Solskrænten oplyste, at den tidligere kredsformand havde udtalt, der ville komme kurser kun for nyttehaveforeninger.

Dirigenten mente spørgsmålet var gennemlyst nok.

Der blev fra et medlem stillet spørgsmålet: Hvorfor betaler nyttehaver bruttoleje og kolonihaver betaler nettoleje i pris pr. m2.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at der tilbage i 1992 blev lavet nye lejekontrakter med Københavns Kommune, og når man talte om en overnatningshave, var der noget mere friareal i forhold til daghaver. Nettoarealer er de enkelte havelod og bruttoareal er hele arealet. Kommunen besluttede denne løsning i 1992.

Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 

Forbundsformand Preben Jacobsen fik derefter ordet.

Københavns Kommune er begyndt at røre på sig ift. lovliggørelse af kolonihaverne.

Vi har nok en enkelt eller to foreninger, hvor vi kan være i tvivl, om der er overbebygget eller lignende.

Det betyder, at hen over sommeren i 2014, vil vi blive bedt om at lave noget registrering af kolonihaverne.

Der er tre perioder, det kan deles op i. Der er byggerier før 1992, hvor der ligger dispensation, og fra 1992 og op til 2001, der begyndte man at lave byggesagsbehandlinger i Kreds 1.

Fra 1992 og frem til 2001 og efterfølgende foreligger der evt. et par byggesager med rod i, men jeg tror ikke, at der i den periode blev bygget særlig mange huse.

Vi skal finde ud af, hvilke huse der blev bygget fra 1992 og til 2001, og det er vigtigt at finde ud af, hvor store de er, om de evt. er ulovlige i størrelsen.

Mange foreninger har tegninger fra den periode. Der ligger måske også nogle vurderingspapirer, så det er muligt finde ud af, hvad bygningsgraden har været, og det vil være forholdsvist nemt at finde ud af.

Ellers må man ud og måle op.

Der skal styr på det ulovlige byggeri og på, hvor mange huse der er ulovlige.

Jeg tror ikke, der er så mange, der er ulovlige, når vi slipper at kigge på det før 1992, hvor der ligger dispensation.

Fra 2001 skulle der være rimelig styr på det.

Dette er noget vi må finde ud af indbyrdes. Kommunen afventer resultatet.

 

Helle Stauning H/F Sydgrænsen spørger, om vi skal kontrolopmåle samtlige haver fra før og efter.

Forbundsformand Preben Jacobsen opfordrer til, at vi skal starte med at spørge folk, hvornår de har bygget deres huse.

Vi skal have fundet ud af, hvor stort omfanget af byggeriet er i perioden 1992 - 2001.

Helle Stauning H/F Sydgrænsen mener, det er et stort arbejde, der ligger for.

Forbundsformand Preben Jacobsen. Vi bør starte med at spørge folk, og så må vi se, hvor stort omfanget er.

Vi skal først og fremmest finde ud af, hvor stort omfanget er, så må vi se hvad Kommunen finder ud af, og om de ønsker en kraftigere opmåling.

Vi er nødt til at gøre det, hvis vi vil have ro omkring byggeri i haverne.

Dirigenten mener, når det kommer sort på hvidt tager vi spørgsmålet op i Kredsen.

I H/F 1907 var der nogle problemer omkring gammelt byggeri og skel iht. regler.

Forbundsformand Preben Jacobsen. - Man må tilbage og se hvad reglerne var dengang.

Hvis huse er opført efter gældende regler, er det ikke ulovligt.

Man dispenserede fra reglerne i 1992, hvilket kan give lidt ro på dette område.

Københavns Kommune har gjort meget ud af skelregler efterfølgende fremadrettede.

 

Dirigenten konstaterer, at der ikke var flere spørgsmål og takker Forbundsformand Preben Jacobsen for hans assistance ved vores Repræsentantskabsmøde.

 

 

Punkt 4: Regnskab

Kasserer Benny Pedersen. Regnskab har været udsendt sammen med indkaldelse til gennemlæsning.

Regnskabet har fulgt budgettet for 2013.

Der har været et udlæg for en opkrævning af leje på kr. 14.000 for en forening til Københavns Kommune, der blev truet med opsigelse.

Dette beløb er efterfølgende blevet betalt i år 2014 af den pågældende forening.

Regnskab bliver oplæst og der konstateres, at der har været et overskud som det fremgår.

Susanne Thaysen H/F Mejlgården vil høre, hvorfor kontingentopkrævning kom så tidligt og ikke som vanlig.

Kasserer Benny Pedersen: Det blev sendt tidligere ud, da jeg skulle på ferie.

Lene Pedersen H/F Sundbyvang mener, der er for lidt kredit mellem modtagelse af girokort, til betaling af leje til indbetaling skal være foretaget.

Kasserer Benny Pedersen. Sidste gang kom den ud en måned før. Alle ved trods alt, at lejen skal betales 2 x årligt. Den 10. januar og den 10. juli. Det ligger fast.

Berit Dichmann H/F Rosen ville vide om jordleje, der var blevet betalt af Kreds 1 var normalt, og vil Kredsen betale for alle, der fremover kommer i gæld.

Kasserer Benny Pedersen: På spørgsmålet om omtalte, udgift i regnskabet om jordleje, er dette ude af verden. Jeg modtog omtalte opkrævning så sent fra Københavns Kommune og havde ikke tid til at undersøge det.

Det var endda en rykker med krav om opsigelse, så derfor valgte jeg i første omgang at betale, og fik så refunderet efterfølgende fra pågældende forening, da kommunen endelig fremkom med, hvilken forening det dreje sig om.

Og nej vi plejer heller ikke at lægge ud. Det var en engangsforestilling og kun fordi, det kunne medføre opsigelse. Fremover betaler jeg ikke.

Berit Dichmann H/F Rosen Kan Kommunen hente for leje af jord hos Kreds og Forbund, samt om vi hæfter solidarisk, hvis der ikke bliver betalt.

Hvis det er det, kræver det, vi har nogle større reserver.

Forbundsformand Preben Jacobsen. Alle er solidariske. Kreds og Forbund har lejekontrakten, og vi hæfter. Forbundet har lejet ud til N/F Prøvestenen.

Københavns Kommune har været sløset med rykkere. Vi burde have været orienteret, når vi hæfter.

Fremover vil vi have oplyst samtidig, hvis en forening ikke betaler og skal have en rykker, skal vi også have brev, når der ikke betales til tiden.

København Kommune skal ikke forvente vi betaler fremover, hvis de laver disse store kreditter uden om os.

Vi skal have mulighed for at få fat i foreningerne fremover ved manglende betaling.

Vi var heller ikke klar over det med N/F Prøvestenen, før vi blev kontaktet af Benny Pedersen fra Kreds 1.

Vi betaler ikke bare uden videre.

Keld Madsen H/F Sundbo: For nogle år siden var vores kasserer nede i pengekassen. Det måtte vi selv betale.

Skulle vi dengang have gået til Forbundet, og så havde de betalt de penge.

Forbundsformand Preben Jacobsen. Hvis en Forening står helt uden penge, går vi ind og støtter for at undgå konkurs, men foreningen kommer selv til at betale i sidste ende.

Det er ikke Forbundets interesse at Foreningerne går konkurs.

N/F Prøvestenen har ikke fået, men lånt pengene til leje. Vi får 2 % i rente af beløbet.

Endvidere er de blevet påtvunget at være tilmeldt vores administrationsordning, indtil de har tilbagebetalt beløbet, og de har styr på alle indtægter /udgifter.

Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev vedtaget.

 

Punkt 5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af § 5.3 i Kredsvægterne.

Nederste punkt som beskriver:

2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

 

Omskrives til:

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 2 år, i ulige årstal og 1 bestyrelsessuppleant for 2 år, i lige årstal.

Unni Langbach H/F Strandhøj mente, det var et fornuftigt forslag. Man kan bedre bruge suppleanterne, når de har været der i lang tid.

Erik Frandsen N/F Ellebakken mente, det måtte være gældende fra nu af.

Dirigenten oplyste, at det først er gældende fra næste år og først træder i kraft, når mødet er afsluttet, dersom forslaget bliver vedtaget.

Børge Frederiksen H/F Solskrænten mente, at der burde have været indkaldt en suppleant, da Nils Tornbo blev afsat af Kreds 1 og Repræsentantskabet den 5. marts d.å..

Dirigenten oplyste, at man ikke ville indkalde en suppleant, med den korte tid der var til næste ordinære møde, og dette spørgsmål var oplyst ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Vi mener i Kredsbestyrelsen, der er rådet bod på ovennævnte spørgsmål ved fremsendte forslag.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

 

Punkt 6. Budget

Kasserer Benny Pedersen: Der er ikke megen afvigelse fra sidste år. Der er lavet ganske få reguleringer som beskrevet.

Iris Joensen N/F Musikbyen. Der er sat 17.475 i renter i år. Hvorfor er det kun sat til kr. 2.500?

Benny Pedersen: Vi regner ikke med renter. Det er det samme beløb, der bliver sat på budgettet.

Vil se pengene før de bliver medregnet.

Budget sat til afstemning og blev godkendt.

 

Punkt 7. Valg af tillidsmænd

Kredsformanden overtog dirigentens post, da dirigenten selv var på valg.

Valg af kasserer:

Benny Pedersen blev genvalgt.

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:

Jan Gamst blev genvalgt.

Jan Mosegaard blev genvalgt.

Flemming Nørgaard blev genvalgt.

Nyvalg John Lund N/F 200 blev foreslået og blev valgt for 1 år.

Valg af kredsbestyrelsessuppleanter:

Iris Joensen N/F Musikbyen, blev genvalgt, som 1. suppleant for 1 år.

Børge Frederiksen H/F Solskrænten blev valgt som 2. suppleant for 1 år.

Valg af revisor:

Nyvalg. Linda Henriksen N/F Ellebakken blev valgt for 2 år.

Valg af revisorsuppleanter:

Anny Kuhre H/F Nordre Vang blev valgt for 2 år.

Majken Tagge H/F 1907 blev valgt for 1 år.

 

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden og ønskede alle en god sommer.

Kredsformanden bad alle om, at tage kontakt til Kreds 1, dersom der var noget, vi kunne hjælpe med.

Tak til de foreninger der i dag er fremmødt og hav en god sommer. Kontakt os såfremt der skulle opstå nogle spørgsmål, vi kan hjælpe med.

 

 

Referent Hanne Rasmussen                DirigentJan Mosegaard                Kredsformand Amy Lauridsen

Referat fra Kreds 1s

Ordinære repræsentantskabsmøde den 23. april 2014, kl. 18,30

Saltværksvej 68, Kastrup

 

Kredsformand Amy Lauridsen bød på Kreds 1’s vegne velkommen til ordinær repræsentantskabsmøde, og takkede for det store fremmøde, selvom det kun var et par måneder siden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 5. marts 2014.

Der blev også budt velkommen til vores Forbundsformand Preben Jacobsen, som havde sagt ja til at deltage i vores møde.

 

Punkt 1: Valg af dirigent

Kreds 1 foreslog som dirigent Jan Mosegaard - Kreds 1, som blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og håbede på et godt møde.

Der kunne samtidig fastslås, at indkaldelse til repræsentantskabsmøde var udsendt rettidigt i henhold til vores vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

 

Dirigenten oplæste herefter dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmeudvalg.

3. Kredsbestyrelsens beretning v. kredsformand Amy Lauridsen

4. Regnskab for 2013

5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1

6. Budgetforslag for 2014

7. Valg af tillidsmænd

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at han ved punkt 7 ville overlade dirigentposten til kredsformanden, da han selv var på valg til bestyrelsen

Der var ingen indvendinger mod dagsorden, som efterfølgende blev godkendt.

Der var 44 stemmeberettigede medlemmer på mødet.

 

Punkt 2: Valg af referent og stemmeudvalg

Hanne Rasmussen Kreds 1 blev valgt som referent.

Stemmeudvalg: Unni Langbach H/F Strandhøj - samt Denni Krag H/F Stjernelund blev valgt.

 

Punkt 3: Beretning

Kredsformand Amy Lauridsen, indledte med at oplyse, at tidligere kredsbestyrelsesmedlem Ib Christensen var afgået ved døden for få dage siden. Der blev holdt en kort stilhed til ære for hans minde.

”Siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde kan der nævnes følgende sager:

A/F Kildegård har tabt en sag i Højesteret om retten til udmeldelse af Kolonihaveforbundet. De skal selv betale sagsomkostningerne.

Forbundet har vundet en vurderingssag ved Højesteret. Sagen omhandler H/F Carl Nielsens Minde i Gladsaxe angående en overpris ved salg. Sælger blev dømt til, at tilbagebetale køberen kr. 286.000 samt at betale sagens omkostninger.

H/F Mejlgården har vundet en sag i Landsretten angående udsættelse af et medlem.

Et medlem i N/F Sundbo har anket en vurdering til kredsens ankeudvalg. Ankeudvalgets resultat var under den oprindelige vurdering, hvilket medlemmet var utilfreds med og derfor ville have, at foreningens vurdering så skulle være den, der skulle benyttes.         Kredsen har meddelt medlemmet, at når man anker en vurdering, er det altid ankeudvalgets afgørelse som er gældende, hvilket også er nedfældet i Hovedbestemmelser for haveafståelser.

Et tilsvarende spørgsmål har også været behandlet fra H/F Nordre Vang.

I forbindelse med de mange sager vil jeg nævne, at samarbejdet med advokat Kramme er ophørt. Fremadrettet vil alt juridisk rådgivning foregå fra Forbundskontoret. Dette er også meddelt i brev af 17. marts dette år.

Husk, i forbindelse med vurdering, at benytte vurderingsskema fra Forbundets hjemmeside, således at det altid er en opdateret version der benyttes. Jeg kan nævne, at der her i foråret har været forskellige små justeringer. (drivhus, udhuse m.m.)

Ændring af Kolonihaveloven blev vedtaget af Folketinget juni 2013, hvilket har åbnet op for, at kommunerne ikke behøver at benytte sig af markedslejeprincippet. I forlængelse af dette er der i marts måned i år indgået en aftale om ændring af de i 2011 indgåedelejekontrakter.                                                                                                                                                             Dette vil betyde, at den fremtidige leje blivera det ftalte 2013 niveau, svarende til kr. 5,09 pr. netto pr. m2 for overnatningshaver og kr. 3,29 pr. brutto m2 for daghaver. Lejen vil hvert år pr. 1. januar blive reguleret med 2 %, første gang 1. januar 2015.            

Det er vigtigt at nævne, at aftalen kun træder i kraft, hvis Borgerrepræsentationen endelig godkender kommunens budget for 2015. Dette sker ultimo 2014.

Den 5. marts i år afholdt vi et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg af ny formand, idet kredsbestyrelsen valgte at give Nils Tornbo et mistillidsvotum i forbindelse med en kedelig sag med uregelmæssigheder i N/F Prøvestenen, hvor han var formand samtidig med at han også tog sig af kasserer jobbet, da den valgte kasserer gennem en længere periode var sygemeldt.

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde blev jeg valgt som formand for kredsen for  perioden frem til repræsentantskabsmødet i 2015. Det er derfor kun små to måneder jeg har været formand. Dette indebærer også, at jeg nu sidder i Hovedbestyrelsen, hvor jeg skal til mit første møde den 25.-26. april.

Jeg håber på et godt samarbejde med alle foreninger, og håber, vi i kredsen får nogle gode kontakter med de mange formænd, og ikke mindst de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi oplever indimellem, at nye medlemmer bliver valgt til denne post uden først at have siddet i bestyrelsen, uden erfaring og indsigt i det vigtige arbejde, det er at være formand eller bestyrelsesmedlem for en haveforening. Vi vil meget gerne have kontakt til disse nye, således at vi kan give dem råd og vejledning om, hvor og hvordan de bliver klædt på til deres opgave.

Jeg vil også nævne, at det er vigtigt, at give besked til Forbundet om ændringer i adresse, tlf. og mail, således at vi altid er opdateret og kan få fat på jer.

Årets Præmiefest bliver lørdag den 25. oktober og vil blive afholdt i Frederiksberg Hallen, hvor vi netop har indgået aftale om arrangementet.                                                                                                                                                           Arrangementet er tidligere afviklet på Hotel Scandic, og har medført noget kritik fra et par foreninger, hvilket Kredsbestyrelsen har taget til efterretning og derfor arbejdet videre med dette. Bestyrelsen har med denne ændring ønsket at prøve noget nyt og få deltagerprisen ned. Samtidig håber vi, at flere haveforeninger vil deltage i festlighederne, som er og bliver en stor dag for de udvalgte præmietagere.

Enhver forening, stor som lille, der er medlem af Kolonihaveforbundet har krav på konsulent besøg til bedømmelse af haver. Herefter indstilles det antal haver, som den enkelte forening har krav på efter de gældende regler.                                                

Præmier, diplomer samt besøg af konsulenten er gratis for foreningerne, dette er medregnet i kontingentet.

Jeg vil gerne opfordre til, at foreningerne slutter op om havepræmieringerne samt den efterfølgende præmiefest, som er en hyldest til de mange præmiemodtagere i festlig lag med middag, taler, uddeling af præmier samt dans til et populært orkester.

Med disse ord vil jeg slutte min beretning.”

 

Dirigenten spurgte om der var nogle spørgsmål til beretningen.

Unni Langbach H/F Strandhøj ville gerne høre om kloakering. Det var med i beretningen sidste år, men ikke med denne gang, og ville vide hvor langt Københavns Kommune var kommet med sagen.

Forbundsformand Preben Jacobsen mente ikke Københavns Kommune er kommet særlig langt. Der går rygter om, at man vil starte i 2017- 2018.                                                                                                                                                                              Man vil nok starte ude ved Bellevue og gå ind efter.                                                                                                                    Efter rygter siges der, at de forventer at være færdige i 2025.

Unni Langbach H/F Strandhøj var i tvivl, om Kommunen betaler noget ved kloakering op gennem havegangen, så den enkelte haveejer kun skal betale fra vej og ind til hus.

Forbundsformand Preben Jacobsen vidste endnu ikke, hvor meget Kommunen har planer om at stå for, og hvor meget den enkelte haveejer eller Forening selv skal dække.                                                                                                                               

Kommunen vil finansiere med et 30 årigt lån. Unni Langbach H/F Strandhøj ville høre om medlemslister på nettet.                         Mener de ikke er særlig brugervenlige.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at der var ved at blive lavet en ny medlemsregistrering, den forventes, at være klar til efteråret.                                                                                                                                                                                   Den gamle har dog været en god hjælp, men vi ser frem til den nye kommer i brug, men det er stadig foreningerne der skal sørge for at indberette oplysninger.

Henning Tillemand H/F Mejlgården ville høre, om der var ”ugler” ved N/F Prøvestenen, som vi hørte om på sidste møde.

Amy Lauridsen kommenterede, at der helt klart var uregelmæssigheder i regnskabet.

Det mest grelle var nok, der ikke var betalt leje til Københavns Kommune, hvor der skyldtes for flere år.                                     Derover har man kunnet se uregelmæssigheder, uden der ligger et egentlig bevis på, hvad der er galt med det regnskab regnskab. Der har helt klart enighed om i N/F Prøvestenen, at Nils Tornbo skulle suspenderes fra formandsposten på en generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse.                                                                                                                                                 

N/F Prøvesten har lånt penge af Kolonihaveforbundet til dækning af underskud.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at det ikke var slået fast, om der er stjålet af kassen, men man kan konstatere at pr. 1. januar 2014 manglede over kr. 520.000. Det er inkl. en retssag med kr. 65.000.                                                                            Det har ikke været muligt for Nils Tornbo at kunne dokumentere med nogle bilag, og det er næsten umuligt for Forbundet at rekonstruere et regnskab for 2013, for alting flyder ganske  alvorligt.                                                                                             N/F Prøvestenen vil politianmelde Nils Tornbo                                                                                                                               Det er faktisk håbløst at finde ud af, om der er stjålet af kassen, som kræver man skal igennem en del regnskab, som koster rigtig mange penge at lave, og det må så vurderes om det er det, der skal gøres.                                                                                   Men uregelmæssigheder har der været, og et stort regnskabs rod er der.

Børge Frederiksen N/F Solskrænten – man har talt meget om vurdering, om der skulle være et skema for nyttehaver og et for kolonihaver.                                                                                                                                                                              Kan det ikke laves, så begge får hver deres eget. Mener det kunne være nemmere at udfylde for foreningerne.

Amy Lauridsen oplyste, at vi alle er medlemmer af det samme forbund, og at alle er vi kolonihaver. Vi bruger samme skema og samme retningslinjer. Der er kurser for dette og Kreds 1 står gerne til rådighed for spørgsmål.

Forbundsformand Preben Jacobsen kunne berolige Børge med, at sammen med vores nye medlemsregistrering kommer der nyt vurderingsværktøj, således at der kun kommer de ting frem i systemet, som man skal bruge i de forskellige foreninger og som passer bedre til den enkelte forening.

Børge Frederiksen N/F Solskrænten oplyste, at den tidligere kredsformand havde udtalt, der ville komme kurser kun for nyttehaveforeninger.

Dirigenten mente spørgsmålet var gennemlyst nok.

Der blev fra et medlem stillet spørgsmålet: Hvorfor betaler nyttehaver bruttoleje og kolonihaver betaler nettoleje i pris pr. m2.

Forbundsformand Preben Jacobsen oplyste, at der tilbage i 1992 blev lavet nye lejekontrakter med Københavns Kommune, og når man talte om en overnatningshave, var der noget mere friareal i forhold til daghaver. Nettoarealer er de enkelte havelod og bruttoareal er hele arealet. Kommunen besluttede denne løsning i 1992.

 

Beretningen blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 

Forbundsformand Preben Jacobsen fik derefter ordet.                                                                                                          Københavns Kommune er begyndt at røre på sig ift. lovliggørelse af kolonihaverne.

Vi har nok en enkelt eller to foreninger, hvor vi kan være i tvivl, om der er overbebygget eller lignende.                                           Det betyder, at hen over sommeren i 2014, vil vi blive bedt om at lave noget registrering af  kolonihaverne.                                     Der er tre perioder, det kan deles op i. Der er byggerier før 1992, hvor der ligger dispensation, og fra 1992 og op til 2001, der begyndte man at lave byggesagsbehandlinger i Kreds 1.                                                                                                                              Fra 1992 og frem til 2001 og efterfølgende foreligger der evt. et par byggesager med rod i, men jeg tror ikke, at der i den periode blev bygget særlig mange huse.                                                                                                                                                           Vi skal finde ud af, hvilke huse der blev bygget fra 1992 og til 2001, og det er vigtigt at finde ud af, hvor store de er, om de evt. er ulovlige i størrelsen.                                                                                                                                                                Mange foreninger har tegninger fra den periode. Der ligger måske også nogle vurderingspapirer, så det er muligt finde ud af, hvad bygningsgraden har været, og det vil være forholdsvist nemt at finde ud af.                                                                                  Ellers må man ud og måle op.                                                                                                                                                     Der skal styr på det ulovlige byggeri og på, hvor mange huse der er ulovlige.                                                                                  Jeg tror ikke, der er så mange, der er ulovlige, når vi slipper at kigge på det før 1992, hvor der ligger dispensation.                            Fra 2001 skulle der være rimelig styr på det.                                                                                                                             Dette er noget vi må finde ud af indbyrdes.                                                                                                                         Kommunen afventer resultatet.

Helle Stauning H/F Sydgrænsen spørger, om vi skal kontrolopmåle samtlige haver fra før og efter.

Forbundsformand Preben Jacobsen opfordrer til, at vi skal starte med at spørge folk, hvornår de har bygget deres huse.                      Vi skal have fundet ud af, hvor stort omfanget af byggeriet er i perioden 1992 - 2001.         

Helle Stauning H/F Sydgrænsen mener, det er et stort arbejde, der ligger for.

Forbundsformand Preben Jacobsen. Vi bør starte med at spørge folk, og så må vi se, hvor stort omfanget er.                                      Vi skal først og fremmest finde ud af, hvor stort omfanget er, så må vi se hvad Kommunen finder ud af, og om de ønsker en kraftigere opmåling.                                                                                                                                                                                    Vi er nødt til at gøre det, hvis vi vil have ro omkring byggeri i haverne.

Dirigenten mener, når det kommer sort på hvidt tager vi spørgsmålet op i Kredsen.

I H/F 1907 var der nogle problemer omkring gammelt byggeri og skel iht. regler.

Forbundsformand Preben Jacobsen. - Man må tilbage og se hvad reglerne var dengang.                                                                 Hvis huse er opført efter gældende regler, er det ikke ulovligt.                                                                                                      Man dispenserede fra reglerne i 1992, hvilket kan give lidt ro på dette område.                                                                   Københavns Kommune har gjort meget ud af skelregler efterfølgende fremadrettede.

Dirigenten konstaterer, at der ikke var flere spørgsmål og takker Forbundsformand Preben Jacobsen for hans assistance ved vores Repræsentantskabsmøde.

 

Punkt 4: Regnskab

Kasserer Benny Pedersen. Regnskab har været udsendt sammen med indkaldelse til gennemlæsning.                                      Regnskabet har fulgt budgettet for 2013.                                                                                                                                     Der har været et udlæg for en opkrævning af leje på kr. 14.000 for en forening til Københavns Kommune, der blev truet med opsigelse. Dette beløb er efterfølgende blevet betalt i år 2014 af den pågældende forening.                                                                    Regnskab bliver oplæst og der konstateres, at der har været et overskud som det fremgår.

Susanne Thaysen H/F Mejlgården vil høre, hvorfor kontingentopkrævning kom så tidligt og ikke som vanlig.

Kasserer Benny Pedersen: Det blev sendt tidligere ud, da jeg skulle på ferie.

Lene Pedersen H/F Sundbyvang mener, der er for lidt kredit mellem modtagelse af girokort, til betaling af leje til indbetaling skal være foretaget.

Kasserer Benny Pedersen. Sidste gang kom den ud en måned før. Alle ved trods alt, at lejen skal betales 2 x årligt. Den 10. januar og den 10. juli. Det ligger fast.

Berit Dichmann H/F Rosen ville vide om jordleje, der var blevet betalt af Kreds 1 var normalt, og vil Kredsen betale for alle, der fremover kommer i gæld.

Kasserer Benny Pedersen: På spørgsmålet om omtalte, udgift i regnskabet om jordleje, er dette ude af verden. Jeg modtog omtalte opkrævning så sent fra Københavns Kommune og havde ikke tid til at undersøge det.                                                                     Det var endda en rykker med krav om opsigelse, så derfor valgte jeg i første omgang at betale, og fik så refunderet efterfølgende fra pågældende forening, da kommunen endelig fremkom med, hvilken forening det dreje sig om.                                                          Og nej vi plejer heller ikke at lægge ud. Det var en engangsforestilling og kun fordi, det kunne medføre opsigelse. Fremover betaler jeg ikke.

Berit Dichmann H/F Rosen Kan Kommunen hente for leje af jord hos Kreds og Forbund, samt om vi hæfter solidarisk, hvis der ikke bliver betalt.                                                                                                                                                                              Hvis det er det, kræver det, vi har nogle større reserver.

Preben Jacobsen. Alle er solidariske. Kreds og Forbund har lejekontrakten, og vi hæfter. Forbundet har lejet ud til N/F Prøvestenen. Københavns Kommune har været sløset med rykkere. Vi burde have været orienteret, når vi hæfter.                                            Fremover vil vi have oplyst samtidig, hvis en forening ikke betaler og skal have en rykker, skal vi også have brev, når der ikke betales til tiden.                                                                                                                                                                        Københavns Kommune skal ikke forvente vi betaler fremover, hvis de laver disse store kreditter uden om os.                                       Vi skal have mulighed for at få fat i foreningerne fremover ved manglende betaling.                                                                          Vi var heller ikke klar over det med N/F Prøvestenen, før vi blev kontaktet af Benny Pedersen fra Kreds 1.                                           Vi betaler ikke bare uden videre.

Keld Madsen H/F Sundbo: For nogle år siden var vores kasserer nede i pengekassen. Det måtte vi selv betale.                                Skulle vi dengang have gået til Forbundet, og så havde de betalt de penge.

Forbundsformand Preben Jacobsen. Hvis en Forening står helt uden penge, går vi ind og støtter for at undgå konkurs, men foreningen kommer selv til at betale i sidste ende.                                                                                                                                         Det er ikke Forbundets interesse at Foreningerne går konkurs.                                                                                                       N/F Prøvestenen har ikke fået, men lånt pengene til leje. Vi får 2 % i rente af beløbet.                                                                  Endvidere er de blevet påtvunget at være tilmeldt vores administrationsordning, indtil de har tilbagebetalt beløbet, og de har styr på alle indtægter /udgifter.

Der var ikke flere spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev sat til afstemning og blev vedtaget.

 

Punkt 5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af § 5.3 i Kredsvedtægterne.                                                                                                                    Nederste punkt som beskriver:                                                                                                                                                       2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

Omskrives til:                                                                                                                                                                            Der vælges 1 bestyrelsessuppleant for 2 år, i ulige årstal og 1 bestyrelsessuppleant for 2 år, i lige årstal.

Unni Langbach H/F Strandhøj mente, det var et fornuftigt forslag. Man kan bedre bruge suppleanterne, når de har været der i lang tid.

Erik Frandsen N/F Ellebakken mente, det måtte være gældende fra nu af.

Dirigenten oplyste, at det først er gældende fra næste år og først træder i kraft, når mødet er afsluttet, dersom forslaget bliver vedtaget.

Børge Frederiksen H/F Solskrænten mente, at der burde have været indkaldt en suppleant, da Nils Tornbo blev afsat af Kreds 1 og Repræsentantskabet den 5. marts d.å..

Dirigenten oplyste, at man ikke ville indkalde en suppleant, med den korte tid der var til næste ordinære møde, og dette spørgsmål var oplyst ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.                                                                                                                   Vi mener i Kredsbestyrelsen, der er rådet bod på ovennævnte spørgsmål ved fremsendte forslag.

Forslaget blev sat til afstemning og vedtaget.

 

Punkt 6. Budget

Kasserer Benny Pedersen: Der er ikke megen afvigelse fra sidste år. Der er lavet ganske få reguleringer som beskrevet.

Iris Joensen N/F Musikbyen. Der er sat 17.475 i renter i år. Hvorfor er det kun sat til kr. 2.500?

Benny Pedersen: Vi regner ikke med renter. Det er det samme beløb, der bliver sat på budgettet.                                                       Vil se pengene før de bliver medregnet.

Budget sat til afstemning og blev godkendt.

 

Punkt 7. Valg af tillidsmænd

Kredsformanden overtog dirigentens post, da dirigenten selv var på valg.

Valg af kasserer:                                                                                                                                                                    Benny Pedersen blev genvalgt.

Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:

Jan Gamst blev genvalgt.

Jan Mosegaard blev genvalgt.

Flemming Nørgaard blev genvalgt.

Nyvalg John Lund N/F 200 blev foreslået og blev valgt for 1 år.

Valg af kredsbestyrelsessuppleanter:                                                                                                                                           

Iris Joensen N/F Musikbyen, blev genvalgt, som 1. suppleant for 1 år.

Børge Frederiksen H/F Solskrænten blev valgt som 2. suppleant for 1 år.

Valg af revisor:                                                                                                                                                                      Nyvalg. Linda Henriksen N/F Ellebakken blev valgt for 2 år

Valg af revisorsuppleanter:                                                                                                                                                        Anny Kuhre H/F Nordre Vang blev valgt for 2 år.

Majken Tagge H/F 1907 blev valgt for 1 år.

Dirigenten afsluttede mødet med tak for god ro og orden og ønskede alle en god sommer.

Kredsformanden bad alle om, at tage kontakt til Kreds 1, dersom der var noget, vi kunne hjælpe med.                                             Tak til de foreninger der i dag er fremmødt og hav en god sommer.                                                                                          Kontakt os såfremt der skulle opstå nogle spørgsmål, vi kan hjælpe med.

 

Valby, den 

Referent Hanne Rasmussen                                Dirigent Jan Mosegaard                                Kredsformand Amy Lauridsen

 

KREDS 1

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ONSDAG DEN 23. APRIL 2014 KL. 18.30

I 3Fs LOKALER PÅ SALTVÆRKSVEJ 68, 2770 KASTRUP

BUS 2A - 5A – 36 SAMT METRO TIL KASTRUP STATION

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmeudvalg
  3. Kredsbestyrelsens beretning v. kredsformand Amy Lauridsen
  4. Regnskab for 2013
  5. Indkomne forslag fra medlemmer og Kreds 1
  6. Budgetforslag for 2014
  7. Valg af tillidsmænd

Valg af kasserer:

Benny Pedersen                  H/F Sønderbro                    modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jan Gamst                           H/F Vestereng                    modtager genvalg

Jan Mosegaard                    H/F Blommehaven             modtager genvalg

                      Flemming Nørgaard            N/F Musikbyen                  modtager genvalg

                   Nyvalg                                                                           1 år

Bestyrelsessuppleanter for 1 år:

                   Carina Galli                        H/F Aldersro                      modtager genvalg

                   Iris Joensen                         N/F Musikbyen                  modtager genvalg

Revisor for 2 år:

        Nyvalg                                                                          

Revisorsuppleanter for 1 år:

                   Linda Henriksen                 N/F Ellebakken                  modtager genvalg                   

                   Nyvalg

Med venlig hilsen

Kredsbestyrelsen

Foreningerne har adgang for 2 repræsentanter, der hver har en stemme.

Foreninger med over 300 medlemmer har dog ret til at lade sig repræsentere med yderligere 1 repræsentant pr. 150 medlemmer

Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. marts 2014

Konstituerede kredsformand Amy Lauridsen bød på Kreds 1s vegne velkommen, og takkede for det store fremmøde, og understregede vigtigheden af dette ekstraordinære møde i dag.

Punkt 1

Valg af dirigent: Jan Mosegaard blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og ønskede godt møde.

Hanne Rasmussen Kreds 1 blev valgt som referent.

Dirigenten oplæste dagsorden, som efterfølgende blev godkendt.

1. Valg af dirigent.

2.
Valg af stemmeudvalg.

3.
Orientering.

4.
Valg af Kredsformand.

Der var 54 stemmeberettigede på mødet.

Punkt 2

Stemmeudvalg: Unni Langbach H/F Strandhøj - samt Denni Krag H/F Stjernelund blev valgt.

Punkt 3

Herefter fik den konstituerede formand Amy Lauridsen ordet for en kort orientering om indkaldelse til møde og begrundelse for valg af ny kredsformand.

Amy Lauridsen takkede for ordet og henholdte sig til det udsendte materiale til foreningerne, der detaljeret beskrev forløbet om N/F Prøvestenen i forbindelse med diverse uregelmæssigheder.

Der kunne oplyses, at Kreds 1 i perioden af forløbet om mistillid ej - heller ikke har haft nogen dialog mellem kredsformand og kredsbestyrelse under forløbet.

Endvidere omtalte Amy Lauridsen at en enig kredsbestyrelse - på et ekstraordinært kredsmøde den 5. februar 2014 - underskrev en erklæring om den manglende tillid for et fortsat samarbejde mellem kredsbestyrelse til siddende kredsformand.

Der var i kredsbestyrelsen enighed om, at man ikke kan rådgive og vejlede andre foreninger, når der er rod i egne rækker.

Dette ville efter kredsbestyrelsens opfattelse skabe mistillid til et fremtidigt samarbejde mellem alle parter, som var tilsluttede under Kreds 1.

Ordet blev herefter givet til salen.

Henning Tillemand H/F Mejlgården mente, at tillidsposter som kredsformand ikke kan bestrides efter det oplyste, og der skal vælges en ny M/K på denne post.

Dette fik han af den fremmødte forsamling bekræftet.

Carina Galli H/F Aldersro ville høre om der var nogle "hængepartier", mellem kredsbestyrelsen og nuværende kredsformand

Amy Lauridsen oplyste, at dette kunne kort besvares med, at der er nogle behandlingssager, som kredsen efterfølgende er bekendt med, som d.d. ikke er blevet behandlet, men dette vil snarest løbende blive løst.

Arne Christensen H/F Sundbo. Ville høre om formanden i N/F Prøvestenen var afgået, samt om regnskab for alle år som var oplyst var gennemgået.

Jeanne Freytag N/F Prøvestenen oplyste, at formanden for foreningen, på mødet på forbundskontoret den 29. januar 2014 fik et mistillidsvotum fra den siddende bestyrelse og blev bedt om at trække sig.

Senere blev han ekskluderet på deres generalforsamling den 24. februar d.å., og at de er i gang med at få et indblik i regnskaberne sammen med Kolonihaveforbundet.

Børge Frederiksen H/F Solskrænten spurgte, om en forening kunne fungere uden kasserer og henviser til en sag, de havde for nogle år tilbage, hvor deres kasserer havde haft et negativt regnskab.

Dette blev besvaret med, at det kan man ikke i henhold til gældende forbundsvedtægter.

Arne Christensen H/F Sundbo efterlyste, om ikke der havde været en bestyrelse i N/F Prøvestenen.

Jennie Riel N/F Prøvestenen oplyser, at det var formand og kasserer, der udelukkende styrede det hele med
hård hånd, og den øvrige bestyrelse havde ikke haft noget at skulle sige - ej heller indblik i det økonomiske.

Børge Frederiksen H/F Solskrænten mente, at Kreds 1 burde vide om der skyldtes kontingent/jordleje.

Kredsens kasserer Benny Pedersen oplyste, at manglende kontingent til forbund og Kreds1 kun var fra januar 2014, og Kreds 1
derfor ikke var bekendt med skyldig jordleje over for kommunen i år 2013

Henning Tillemand H/F Mejlgården forespurgte om skyldig gæld i N/F Prøvestenen ikke var fremlagt bestyrelsen.

Jennie Riel N/F Prøvestenen kunne oplyse, at der hvert år har været kontrol ved intern revision, og at regnskabet som var revideret har stemt i forhold til, hvad der var oplyst.

Endvidere er der d.d. ikke styr på, hvad der er på bankkontoen, på grund af at den nyvalgte bestyrelse, endnu ikke har fået adgang til foreningens konti.

Efterfølgende var der ikke flere spørgsmål til punkt 3.

Punkt 4

Valg af kredsformand for 1. år.

Amy Lauridsen, blev af kredsbestyrelsen foreslået.

Amy Lauridsen blev valgt som ny kredsformand for Kreds 1

Dirigenten oplyste, at kredsbestyrelsen ikke indkalder kredsbestyrelsessuppleant, på grund af den korte tid frem til det ordinære repræsentantskabsmøde den 23. april 2014.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede alle for god ro og orden og det store fremmøde.

 

Valby, den 12. marts 2014

----------------------                                 ----------------------                                                           ----------------------

Formand:                                                Dirigent:                                                                           Referent:

Amy Lauridsen                                         Jan Mosegaard                                                                  HanneRasmussen

KREDS 1

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 5. MARTS 2014 KL. 18.30

I 3Fs LOKALER PÅ SALTVÆRKSVEJ 68, 2770 KASTRUP

 

DAGSORDEN

1.
Valg af dirigent

2.
Valg af stemmeudvalg

3.
Orientering

4.
Valg af kredsformand for 1 år

 

Bilag til indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. marts 2014.

Den 21. januar 2014 modtog Kreds 1s bestyrelse indkaldelse til orienteringsmøde på Kolonihaveforbundets kontor den
29. januar 2014, ang. økonomiske problemer i N/F Prøvestenen. Til mødet var bestyrelsen i omtalte forening også indkaldt.

På mødetoplyste forbundsformand Preben Jacobsen, at forbundet i november 2013 var blevet bekendt med, at N/F Prøvestenen over en længere periode har opbygget en gæld  til Københavns Kommune pga. manglende betaling af leje og vandafgifter på kr. 347.142, hvilket kommunen nu overvejer at opkræve i forbundet, eller opsige lejemålet. Preben oplyste endvidere, at han i den forbindelse gentagne gange har rykket formand Nils Tornbo for årsregnskaber, budgetter samt en redegørelse for årsagen til den store restance
til kommunen.

Da forbundet i slutningen af december 2013 fortsat ikke havde modtaget nogen tilbagemelding fra formand Nils Tornbo, behandlede Forbundets forretningsudvalg sagen på et møde den 3. januar 2014. Forretningsudvalget ser med stor alvor på sagen, og der var enighed om, at Nils Tornbo senest den 13. januar skulle fremlægge regnskaber for 2010 – 2011 – 2012 og 2013 samt alle relevante kontoudtog fra banker m.v. Der skulle også vedlægges en skriftlig redegørelse for hele forløbet, hvorefter forbundsledelsen ville tage stilling til, hvad der videre skal foretages.

Forbundet hørte intet fra Nils Tornbo før han ringede til kontoret torsdag den 16. januar 2014 og bad om udsættelse til mandag den 20. januar, idet han havde behov for at bruge en weekend på at gøre det hele klar. Mandag den 20. januar modtager forbundskontoret en mail fra Nils Tornbo, hvor han oplyser, at bogføringen af medlemskartoteket brød ned, og at han havde været nødt til at starte forfra. Da forbundskontoret tirsdag den 21. januar intet hørte fra Nils Tornbo, blev der derefter indkaldt til omtalte orienteringsmøde.

På mødet blev det oplyst, at N/F Prøvestenens kasserer Leon Larsen gennem en længere periode har været syg og nu var kommet på plejehjem. I denne periode har Nils Tornbo fungeret både som formand og kasserer, hvilket er stærkt kritisabelt. Forholdet burde være bragt i orden ved en ekstraordinær generalforsamling i foreningen, da det var klart, at Leon Larsen var for syg til at fortsætte jobbet som kasserer.

Preben Jacobsen understregede vigtigheden i at informere N/F Prøvestenens bestyrelse og Kreds 1, da sagen har kørt siden den 13. november 2013, uden at der er sket noget. Dette bestyrkes også af, at der i referatet fra N/F Prøvestenens sidste generalforsamling i 2013, intet står om nogen restance til Københavns Kommune, som på daværende tidspunkt var over kr. 220.000. Dette spørgsmål burde Nils Tornbo være bekendt med. Årsregnskab fra 2012 og budget for 2013 nævner heller intet om de skyldige beløb.

Bestyrelsen i N/F Prøvestenen forlangte på mødet, at Nils Tornbo trak sig som formand straks, i modsat fald ville den øvrige bestyrelse trække sig og indkalde til ekstraordinær generalforsamling og lade medlemmerne afgøre spørgsmålet. Dette accepterede Nils Tornbo, og der blev aftalt et overleveringsmøde. Nils Tornbo lovede, at han på dette møde ville medbringe bilag, bankkontoudskrifter med videre. Mødet blev dog aflyst grundet Nils sygdom og indlæggelse.

Foreningens bestyrelse har efterfølgende hentet materiale og bilag for noget af perioden hos Nils Tornbo.                                          N/F Prøvestenens bestyrelse har et ønske om en ekstern revisor til at gennemgå bilag og regnskaber, for at sikre sig overblik over skylden og at der ikke er foregået nogen uregelmæssigheder.
Det er i første omgang aftalt, at forbundets revisor giver et tilbud på udarbejdelse af regnskabet for 2013, hvis det nødvendige bilagsmateriale m.v. kan tilvejebringes.

For at undgå en opsigelse af foreningens lejemål, vil Kolonihaveforbundet betale den skyldige regning til Københavns Kommune for leje og vand. Der aftales for dette, en lempelig afdragsordning for foreningen.

Der foreligger også en ubetalt regning for køreplader fra N/F Prøvestenens flytning samt de udgifter, som er blevet pålagt foreningen ved den tabte retssag om pladerne. Der ligger endvidere en ubetalt regning på kontingent til Kolonihaveforbundet/Kredsen, samt
for renovation.

Vi har netop modtaget besked fra Københavns Kommune, om at Nils Tornbo den 30. januar 2014 har indbetalt kr.
33.159,85 som aconto på skyldig beløb.

N/F Prøvestenen afholder generalforsamling den 24. februar 2014, hvor både Kolonihaveforbundet og Kreds 1 vil være repræsenteret.

Kreds 1 har den 5. februar 2014 afholdt ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde, hvor en enig kredsbestyrelse pr. brev opfordrede kredsformand Nils Tornbo til at trække sig som formand for Kreds 1 med øjeblikkelig virkning.

Begrundelsen for denne beslutning er, en manglende tillid for et forsat samarbejde mellem kredsbestyrelse og Nils Tornbo pga. den information over for os, om de opståede økonomiske problemer det sidste år, først er blevet os bekendt pr. brev af 21. jan. d.å. af
Forbundet.

Endvidere mener vi ikke man kan sidde som kredsformand og råde og vejlede vores medlemmer fremover, hverken til N/F Prøvestenen som afgået formand eller andre foreninger, når der ikke har været noget system i egne rækker, hvilket er en formands opgave. Dette er de væsentlige ting til, at Kreds 1 ikke har tillid til Nils Tornbo.

Vi har opfordret Nils Tornbo til straks at aflevere relevante effekter, som tilhører Kreds 1, hvilket kunne ske efter nærmere aftale. ( hvilken d.d. ikke er foretaget)

Vi gjorde det klart over for Nils Tornbo, at hvis han mod forventning ikke frivilligt trækker sig som kredsformand, ville der blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med kredsbestyrelsens mistillid og evt. valg af ny formand/bestyrelse på dagsordenen.

Kreds 1

Kredsbestyrelsen