2013

 
                    
   
   

                                                                                                  

   
   

        

   

Referat fra repræsentantskabsmøde d. 24. april 2013

Der var mødt 50 stemmeberettigede.

Ad 1

Jan Mosegaard, Blommehaven blev valg til dirigent.

Ad 2

Amy, Unni og Benni blev valgt til stemmeudvalg.

Ad 3

Formand Knud Sebens aflagde mundtlig beretning:

H/F Vennelyst tabte retssagen vedr. ulovligt byggeri. Kredsen gav 35.000 i støtte til Vennelyst. Sagen er anket til højesteret. KF støtter økonomisk. Dommeren har tilsidesat en kongresbeslutning.

Der kan max komme 2 på lejekontrakten. Det er på kongressen besluttet, at man også i levende live kan overdrage sin have til arvinger i lige linje.

Der er intet nyt m.h.t. kloakering, der er nedsat et spildevandsudvalg for hele landet.

Vedr. ulovligt byggeri er der i skrivelse fra Københavns Kommune, kommet følgende negative svar: ”Københavns Ejendomme fastholder på den baggrund, at ansvaret for lovliggørelse af de, efter lejekontraktens bestemmelser, ulovlige byggeri påhviler lejer, ligesom fristen for lovliggørelse til udgangen af 2015 fastholdes.”

Byggeri fra før 1992 er stadig undtaget.

Kredsen og KF har ikke opgivet at forhandle videre med KK.

Nils og Knud har været til møde med Tårnby Kommune vedr., byggeregler.

Knud undrer sig over, at Tårnby Kommune har afvist at give en haveforening i TK dispensation til at bygge 60 m², da borgmesteren har givet udtryk for, at alle haveforeninger i TK ville kunne bygge op til 60 m².

To haveforeninger i Tårnby Kommune er i kommunens søgelys vedr. husstørrelser. Det drejer sig om 8 huse i Nordre Eng, samt 9 huse i Sommervirke. Kredsen og TK overvejer at foretage byggegodkendelser i lighed med byggereglerne i KK.

Der bliver udarbejdet nye deklarationer, som skal godkendes på haveforeningernes generalforsamlinger.

KK undrer sig over, at ikke alle haveforeninger har byggesager liggende, og man har derfor bedt om aktindsigt.

Der er intet nyt fra Dong Energy. Knud opfordrede til, at hvis man blev kontaktet af DE, at man henvendte sig til Kredsen eller KF.

Vi forhandler med KK vedr. et loft for ventelisterne. KK vil have åbne lister, hvilket kan resultere i 15 – 20 års ventetid. Dette finder Kredsen ikke rimeligt.

Der er en nyrevideret bestyrelseshåndbog på vej, som fremover vil ligge på Forbundets hjemmeside.

Der blev kun afholdt kurser i foråret p.gr.a. kongressen. Alle foreninger har fået en kursuskalender, og alle formænd har fået en kode til forbundets hjemmeside. Det er muligt at lave en separat kode til vurderingsudvalget.

Der vil blive anlagt ”franske haver” i Ørestaden. Det drejer sig om haver, der er flytbare.

Knud sluttede med at takke for denne gang, idet det er hans sidste repræsentantskabsmøde.

Herefter blev ordet givet frit.

Amy, Søndervang spurgte til hvilke byggesager KK ville have aktindsigt i.

Knud svarede, at det var alle sager, også de før 1992.

En spurgte til, hvad sagen vedr. Dong drejede sig om.

Knud fortalte, at Dong havde rettet henvendelse om, at i de haveforeninger, der havde luftledninger, ville Dong grave strømmen ned, samt overtage tilsynet med disse.

Arne, Sundbo fortalte, at p.gr.a. at KK sagde at ventelisten skulle være åben for alle, var der blevet skrevet 214 op på deres venteliste. Ventelisten var nu nede på 167. Arne gav også udtryk for, at han var utilfreds med, at man skulle betale fuld pris for renovation i oktober, når der kun var ganske få beboere. Han ønskede også at få præciseret hvilke arvinger, der kunne komme i betragtning til at overtage haven.

Nils svarede, det er KK og KF der forhandler om ventelisterne. Det er tilladt at lukke ventelisten.

Lejemålet kan kun overdrages i lige linje, dvs. børn, børnebørn, forældre osv., altså ikke andre livsarvinger.

Knud svarede vedr. renovationen: Man skal betale for fuld måned uanset hvor mange man er.

Arne mente, at hvis man var mange der gik sammen, kunne man lave pression.

Lone, Blomsten oplyste, at hvis man selv fjerner sit affald i oktober måned kan ordningen godt laves om. De skriver kun 30 på deres venteliste, da de er 60 haver. Sagde i øvrigt, at samlevende kan blive skrevet på kontrakten efter 2 år.

Nils opfordrede til, at man begrænsede ventelisten. Man skal være 18 år for at blive skrevet op. Søn eller datter kan blive skrevet på kontrakten. Ved dødsfald afgør skifteretten, hvem der kan overtage haven. Haverne skal vurderes i alle tilfælde.

Brian, Sønderbro sagde man skal kunne dokumentere slægtskabet.

Unni mente, at vurderingsskemaet var svært at læse, da det har meget lille skrift.

Nils svarede, at hvis der skulle større skrift, ville skemaet blive på alt for mange sider.

Berit, Rosen roste Kredsens hjemmeside, oplyste at Strandlyst ligger i Horsens!!

Børge, Solskrænten ønskede vurderingskurser kun for nyttehaver. Og ville gerne vide, hvilke forpligtigelser KK havde i forhold til vedligeholdelse.

Nils svarede, at det på kongressen er besluttet, at alle skal bruge de samme formularer. Man skal blot bruge de punkter, der er aktuelle for ens forening.

Knud, KK har forpligtigelse til at vedligeholde de til foreningen tilstødende arealer.

Arne ville vide, om vi var omfattet af de nye fradragsregler.

Nils, det ved vi intet om endnu.

Herefter blev beretningen godkendt.

Nils takkede Knud for hans mange år i Kredsen. Der var stående applaus og en enkelt tåre.

Ad 4

Benny gennemgik regnskabet

Berit spurgte til Højbedene.

Benny vil tage det op på næste rep.møde.

Regnskabet blev vedtaget.

Ad 5

Knud fremlagde de nye vedtægter, som indeholder det, der blev vedtaget på kongressen. Dog er der en ændring i § 5 stk. 1, idet kredsen foreslår at kredsbestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer, således at bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasseres samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Ligesom navnet er ændret til Hovedstaden Syd.

Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod.

Ad 6

Budgettet blev vedtaget.

Ad 7

Nils Tornbo blev valgt til ny formand.

Amy Lauridsen, Hanne Rasmussen, Karina, Aldersro og Iris, Musikbyen stillede op til bestyrelsesposterne.

Hanne og Amy blev valgt til bestyrelsen.

Karina og Iris blev valgt til suppleanter.

Kaj Skov, Kongedybet blev valgt til revisor

Linda, blev valgt til revisorsuppleant.

Nils takkede Mona og Marianne for deres tid i kredsbestyrelsen, applaus fra salen.

Nils takkede for valget til formand, og opfordrede til, at hvis man havde problemer med KK, skulle man henvende sig til Kredsen.

Jan takkede for et godt møde.

  1. ___________________________                                 ___________________________

Jan Mosegaard, dirigent                                                   Nils Tornbo, kredsformand

___________________________

Marianne H Nissen, referent.